jetapoots

จิปาถะ
เจตภูต หรือกายทิพย์ (1)
1
เป็นที่รู้และยอมรับกันโดยทั่วไปว่า ดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นดวงไฟที่มีพลังแสงยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลนั้น ยังไม่สามารถส่องโลกให้สว่างได้ทั้งโลกในเวลาเดียวกันได้ ดวงตาของมนุษย์ก็เช่นเดียวกัน คือ สามารถมองเห็นได้เท่าที่เห็นเท่านั้น ยังมีสิ่งต่างๆอีกเป็นจำนวนมากที่ตามองไม่เห็น ดังนั้น เจตภูต หรือกายทิพย์ ซึ่งเป็นสิ่งที่มองเห็นได้โดยยาก แต่ก็มิได้หมายความว่า เจตภูตหรือกายทิพย์นั้น ไม่มี
2
เจตภูตหรือกายทิพย์ คืออะไร เจตภูต “หมายถึงดวงวิญญาณหรือดวงชีพอันเที่ยงแท้ที่สิงอยู่ในตัวคน กล่าวกันว่าออกจากร่างได้ในเวลานอนหลับ และเป็นตัวไปเกิดใหม่เมื่อกายนี้แตกทำลาย เป็นความเชื่อนอกพระพุทธศาสนา(พระพรหมคุณาภรณ์.2551.73) ส่วน หลวงวิจิตรวาทการ(2553.14-15) กล่าวว่า “เจตภูตหรือกายทิพย์เป็นกายอันหนึ่ง แต่ส่วนผสมของกายนั้นละเอียดกว่าร่างกายธรรมดา” และอธิบายต่อไป สรุปได้ว่า เจตภูตเป็นส่วนหนึ่งของกาย สามารถแยกออกจากกายได้ในบางครั้ง เช่นเวลานอนหลับ และในขณะที่เจตภูตแยกออกจากกายธรรมดานั้น จะมีความเกี่ยวพันคล้ายกับมีสายใยเล็กๆผูกโยงติดต่อกับร่างกายอยู่เสมอ คล้ายใยแมลงมุม สามารถดึงกลับเข้ามาสู่กายธรรมดาได้เมื่อต้องการ บางครั้งขณะที่เรานอนหลับอย่างสบาย เจตภูตออกจากกายไปท่องเที่ยวอย่างเพลิดเพลิน ปรากฏมีมีเสียงโครมครามเกิดขึ้นข้างๆ ทำให้สายใยถูกดึงกลับมากระทบกับกายอย่างแรง จนทำให้เราสะดุ้งตื่นตกใจ
3
การปรากฏของเจตภูต หลวงวิจิตรวาทการ อธิบายว่า ตามธรรมดานั้นน้ำเป็นของเหลว สามารถสัมผัสและเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่เมื่อน้ำไปกระทบกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง น้ำก็จะเปลี่ยนสภาพไป เช่น ไปกระทบกับอากาศเย็นมาก น้ำก็จะกลายเป็นน้ำแข็ง หรือเมื่อกระทบกับอากาศที่ร้อนจัดมาก น้ำก็จะกลายเป็นไอน้ำ ตามปกติเราก็มองไม่เห็นไอน้ำ จนเมื่อไอน้ำไปกระทบกับอากาศเย็น เราจึงจะมองเห็นไอน้ำได้ และท่านสรุปว่า เจตภูตหรือกายทิพย์ก็เช่นกัน มีอยู่เสมอ หากแต่เรามองไม่เห็น สำหรับผู้ที่มีอำนาจจิตแรงกล้าสามารถมองเห็นเจตภูตที่ออกจากกายธรรมดาได้ไม่ว่าจะเป็นเวลาใด
4
เมื่อเวลาที่ร่างกายแตกดับไปแล้ว เส้นใยที่ผูกโยงไว้กับกายธรรมดาก็ขาดลง เจตภูตจะยังคงอยู่ชั่วคราว อาจจะยังงงๆไม่รู้จะไปไหนดี และบางครั้งได้พยายามแสดงตนให้ปรากฏเป็นรูป เสียง หรือกลิ่น เป็นเหตุให้ผู้พบเห็นตกใจ และโมเม เอาว่าถูกผีหลอก การที่เจตภูตปรากฏแก่ตาเราได้เนื่องจากเจตภูตไปกระทบกับกระแสชนิดหนึ่ง ซึ่งเนื่องจากอำนาจจิตของผู้เห็น และของผู้เป็นเจ้าของผสมกันให้เป็นกระแสที่เจตภูตจะปรากฏขึ้นให้เห็นได้ เนื่องจากเจตภูตเป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย ดังนั้นเมื่อไปแสดงให้ปรากฏในที่ใด ก็จะปรากฏเหมือนร่างกายมนุษย์แต่ไม่สามารถจับต้องได้ มีลักษณะคล้ายเมฆหมอกหรือไอน้ำ
5
เรื่องเจตภูต หลวงวิจิตรวาทการได้นำเสนอไว้ 3 ประเด็นสำคัญ คือ 1) ควรเชื่อหรือไม่ว่าเจตภูตสามารถออกไปจากตัวคนได้
2) ควรเชื่อหรือไม่ว่า เจตภูตสามารถเห็นเหตุการณ์ แล้วนำมาปรากฏเป็นความฝันได้ และ 3) เป็นไปได้หรือไม่ที่คนเราจะใช้เจตภูตให้ทำอะไรได้ตามที่ต้องการ
ทั้ง 3 ประเด็นจะนำเสนอในคราวหน้า ครับ
……….

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต).(2553).พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์.พิมพ์ครั้งที่12.กรุงเทพฯ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
วิจิตรวาทการ,พลตรี,หลวง.(2550).วิชชาแปดประการ.พิมพ์ครั้งที่ 4 .กรุงเทพฯ สร้างสรรค์บุ๊คส์.
………………….(2553).ลัทธิโยคีและมายาศาสตร์.พิมพ์ครั้งที่ 2 .กรุงเทพฯ สร้างสรรค์บุ๊คส์.

 

Comments are closed.