เรื่องสั้น เหตุเกิดที่ ม.สารขัณฑ์ (ไม่รอด)

เรื่องสั้น เหตุเกิดที่ ม.สารขัณฑ์ (ไม่รอด)


1
มีคนถามว่า “อ้าว..แล้ว ม.44 ของฉันไปไหนล่ะ ท่านคม หักศอก” คำถามเป็นแบบปลายเปิดโล่งโจ้ง ผมจึงขอตอบแบบโล่งโจ้งไปตามเรื่อง ดังนี้
นางแต้ม ตัวละครของผม หรือรักษาการอธิการบดี ม.สารขัณฑ์ ไม่ได้สิทธิ์ตามเงื่อนไขของ ม.44 ทั้งนี้เพราะ (ดูตาม Timeline)
1.นางแต้มรักษาการอธิการบดีตาม คำสั่งสภาฯที่ 03/2560 ที่ระบุว่า ให้รักษาการตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป อาศัยอำนาจตามมาตร33แห่ง พรบ. มหาวิทยาลัย พศ.2547โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 180 วัน หรือถึงวันที่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีใหม่
คำสั่งนี้นางแต้มไม่เข้าเงื่อนไข เพราะ นางแต้มได้รักษาการมาครบ 180 วัน ในวันที่ 15 กันยายน 2560
2. ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560 ถึง 29 เมษายน 2562 สภามหาวิทยาลัย ไม่ได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ใด รักษาราชการแทนอธิการบดี และการขอโปรดเกล้าฯนางแต้มทำไม่ได้ (ซึ่งสภาฯพยายามส่งไปแต่ถูกตีกลับทุกครั้ง) เพราะขัดกับ “หนังสือ สั่งการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร.0508/ว101 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ในการเสนอเรื่อง ที่ต้องนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณา ได้กำชับ ห้ามนำเรื่องที่ดำเนินการยังไม่เรียบร้อยและไม่ถูกต้องตามกฏหมาย นำความกราบบังคมทูล เพื่อโปรดเกล้า โดยเด็ดขาด”
ดังนั้น หลังจากวันที่ 15 กันยายน 2560 สภาฯไม่ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ใครรักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยจึงไม่มีทั้งอธิการบดีและรองอธิการบดี
แต่นางแต้มอ้างว่ารอ คำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ก็ไม่เข้าเงื่อนไขของ คสช.คือ “อยู่ในระหว่างการสรรหาอธิการบดีหรือดำเนินการเพื่อแต่งตั้งอธิการบดี”เมื่อไม่มีคำสั่งแต่งตั้งรักษาการอธิการบดีและไม่เข้าเงื่อนไขของคำสั่งคสช. จะโมเมเอาคำสั่งเดิมก็ไม่ได้ เพราะหมดเวลา 180 วันไปแล้ว
3.จริงอยู่ มีคำสั่งที่ 05/2562 ให้นางแต้มรักษาการอธิการบดี หลังจากผ่านไปแล้วเกือบ 2 ปี โดยอ้างคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 17/2560 แต่ปรากฏว่าคำสั่งฉบับนี้มีข้อความเป็นเท็จจึงทำให้คำสั่งนี้เป็นโมฆะเพราะการประชุมครั้งที่ 04/2562 ไม่มีวาระการแต่งตั้งรักษาการอธิการบดี
ฉะนั้น ทั้งนางแต้ม นายกสภาฯกรรมการสภาฯและรองอธิการฝ่ายต่างๆ ผู้ช่วยอธิการบดีรวมทั้งคณบดีที่ได้รับการแต่งตั้งโดยโมฆะสภาฯหลังวันที่ 15 กันยายน2560 จึงเป็นโมฆะทั้งหมด

ครับ ก็ยื้อกันไปเถอะ ผมไม่ได้เดือดร้อนอะไรด้วยหรอก อย่าลืมเก็บเงินเก็บทองที่ได้มาอย่างไม่สุจริตไว้ให้ดีนะ เวลาถูกเรียกคืนจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนและดีไม่ดีอาจโดนคุกด้วย เงินหลวงนั้นแรงนะครับจะบอกให้ น่ากลัวกว่าผีแม่นาคพระโขนงเสียอีก
ขอจบด้วยประโยคที่โดนใจมาก “นั่นสิ วันนี้ น่าจะยื่นคำขาดให้ปลด รักษาการเถื่อน”

……..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *