เรื่องสั้น เหตุเกิดที่ ม.สารขัณฑ์(เรียนกฏหมายกันเถอะ

เรื่องสั้น เหตุเกิดที่ ม.สารขัณฑ์(เรียนกฏหมายกันเถอะ

29

ต่อไปนี้เป็นความรู้ วิชากฎหมายเบื้องต้น ที่คุณเรวัตร เมฆจั่น บรรยาย ผมเห็นว่ามีประโยชน์ จึงขอนำมาเผยแพร่ต่อ ครับผม “วันนี้มาเรียน วิชากฎหมายเบื้องต้น ว่าด้วย พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 2547 สำหรับอาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ เพื่อประโยชน์ ในการต่อสู้คดีในศาล ปกครองหรือศาลอาญาหรือในศาลแพ่ง การสอนจะเป็นลักษณะ คำถามและคำตอบ ที่เข้าใจง่ายๆ คือคำถาม : อำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย มาตรา18(8)บัญญัติไว้ว่าอย่างไรคำตอบ : มาตรา 18 (8) พิจารณาเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์และศาสตราจารย์พิเศษคำถาม : ตามมาตรา 16( 2 )ประกอบด้วยใครบ้างคำตอบ : มาตรา 16 (2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง ได้แก่ อธิการบดี ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย รวม 3 คนคำถาม : มาตรา 33 วรรคสอง ได้บัญญัติไว้ว่าอย่างไรคำตอบ : มาตรา 33 วรรค 2 ได้บัญญัติไว้ว่า ในกรณีที่ไม่มีผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีตามความในวรรคหนึ่ง หรือมีแต่ไม่อาจจะปฏิยัติราชการได้ หรือไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 29 คนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีแต่ต้องไม่เกิน 180 วันคำถาม : นาง ต. เป็นข้าราชการบำนาญ ได้รับคำสั่ง ให้ปฏิบัติหน้าที่ รักษาการ อธิการบดี มีกำหนดเวลา 180 วัน นับตั้งแต่ วันที่ 20 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป อยากทราบว่า นางต.ปฏิบัติหน้าที่ รักษาการ อธิการบดีจนถึงวันที่เท่าไหร่คำตอบ : ถึงวันที่ 15 กันยายน 2560คำถาม : ก่อนวันที่ 16 กันยายน 2560 สภามหาวิทยาลัย ไม่มีคำสั่ง แต่งตั้ง ใครให้ปฏิบัติหน้าที่ รักษาการอธิการบดี นาง ต . ซึ่งเป็นข้าราชการบำนาญ จะปฏิบัติ หน้าที่รักษาการอธิการต่อไปโดยไม่มีคำสั่ง ได้หรือไม่ เพราะเหตุใดคำตอบ : ไม่ได้ เพราะว่า ตามระเบียบของทางราชการ ผู้ใดจะปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่งใดจะต้องมี คำสั่งจากผู้มีอำนาจ ตามกฎหมาย กำหนดมอบหมายให้ไปปฏิบัติ ในหน้าที่ตำแหน่งนั้น และกำหนดวันเวลา ที่จะต้องไปปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่วันไหนคำถาม : ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560 เป็นต้นมา การที่นาง ต. ยังคงปฏิบัติ หน้าที่รักษาการอธิการบดี ต่อไปโดยพละการถือว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เพราะเหตุใดคำตอบ: ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะไม่มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้นาง ต.ปฏิบัติหน้าที่ รักษาการอธิการบดีแล้วคำถาม : การปล่อยให้มหาวิทยาลัย ไม่มีผู้รักษาการ อธิการบดี เป็นความผิดของใครคำตอบ : เป็นความผิดของนายกสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยที่ไม่แต่งตั้ง ใครเป็นผู้รักษาการอธิการบดี ถือว่าละเว้นการปฏิบัตหน้าที่ ตามมาตรา 33 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ 2547 ที่ไม่แต่งตั้ง ผู้ใดรักษาราชการ ในตำแหน่งอธิการบดีคำถาม: นายกสภาและกรรมการสภามหาลัย มีความผิด ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตราที่เท่าไหร่คำตอบ : เป็นความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157คำถาม : ความผิด ตามมาตรา 157 มีบทบัญญัติไว้ว่าอย่างไรคำตอบ: มาตรา 157 บัญญัติไว้ว่า ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตต้องระวังโทษจำคุก ตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับหมดเวลาแล้วครับเจอกันชั่วโมงต่อไปครับ”เรียนกฏหมายชั่วโมงเดียว ผมก็ฟันธงได้เลยว่า ทั้งนายกสภาและกรรมการสภาจากผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ ไม่มีทางรอด คุก แน่นอน ไม่ต้องรอเรียนชั่วโมงต่อไปหรอก ครับผม…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *