จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่สารขัณฑ์ (ดร.กำมะลอ)

วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่สารขัณฑ์ (ดร.กำมะลอ)

อยู่ดีๆ มีแผ่นปลิวมาเสียบไว้ที่ประตูบ้าน อ่านแล้วจับความได้ว่า … “ไอ้อัปรีซ่า (คณบดีวิทยาการ ม.สารขัณฑ์) ดร.กำมะลอ ที่ทำตัวเชิดหน้าชูตาว่า ตนเองจบ ดร. จากประเทศอินเดีย ทั้ง ๆ ที่ไม่เคยไปเรียนเลย วันนี้มาทำความเข้าใจกันว่า ที่ว่า ดร.กำมะลอ นามว่า ไอ้อัปรีซ่า นั้นเกิดจากอะไร ปัจจุบันหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษามีระเบียบว่า “คนที่จบการศึกษาจากต่างประเทศต้องมีการยื่นเทียบวุฒิ เพื่อให้สำนักงาน ก.พ. เพื่อจะได้มีคุณสมบัติครบถ้วน” ไม่อย่างน้ันก็จะถือว่า ขาดคุณสมบัติ ลองถามไอ้อัปรีซ่า (คณบดีวิทยาการ ม.สารขัณฑ์) มันเคยไปเทียบวุฒิการศึกษาจาก สำนักงาน ก.พ. หรือไม่ มันคงตอบในใจไปว่า ไม่เคยไปเทียบ แต่มีเสียงกระซิบมาว่า เคยส่งไปเทียบแต่ สกอ. ทำหนังสือกลับมาว่าไม่รับรอง อ้าวววหนังสือนี้อยู่ที่ไหน ทำไมปิดเงียบละจ๊ะ สำหรับเอกสารในการยื่นการเทียบวุฒิการศึกษานั้น คือ 1. ปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร ของคุณวุฒิที่จะขอให้พิจารณา ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด 2. ใบบันทึกผลการศึกษา (Transcript) ของคุณวุฒิที่จะขอให้พิจารณา ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด 3. ปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร ของคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาก่อนคุณวุฒิที่ขอให้พิจารณา ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด 4. ใบบันทึกผลการศึกษา (Transcript) ของคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาก่อนคุณวุฒิที่ขอให้พิจารณา ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

5. บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด 6. ทะเบียนบ้าน ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด 7. หนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด 7.1 เอกสารหน้าแรกของหนังสือเดินทาง 7.2 เอกสารหน้าที่มีการประทับตราตรวจคน เข้า-ออก เมือง และ VISA ของประเทศที่เดินทางไปศึกษา 8. กรณีขอเทียบคุณวุฒิฯ ระดับปริญญาเอก มีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

8.1 วิทยานิพนธ์ (หน้าชื่อเรื่องและบทคัดย่อ) พร้อมสำเนา 1 ชุด 8.2 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ พร้อมสำเนา 1 ชุด

9. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) 9.1 สำเนาการเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล 9.2 สำเนาใบสำคัญการสมรส-การหย่าทั้งหมด 9 ข้อใหญ่ โดยจะต้องกรอกแบบฟอร์ม ตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการพิจารณาคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศ ลงวันที่ 16 มีนาคม 2549

ไอ้อัปรีซ่า (คณบดีวิทยาการ ม.สารขัณฑ์) ไม่ได้ทำเรื่องขอทำการเทียบวุฒิตามคำประกาศของ สกอ. เนื่องจากขาด ข้อที่ 7 และ ข้อ 9 และข้อที่ 7 คือ หนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารหน้าที่ประทับตราตรวจคนเข้าเมือง และวีซ่าการเป็นนักศึกษาของประเทศนั้น ส่วนข้อ 9 เขียนไว้ว่า กรณีขอเทียบคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก มีเอกสารเพิ่มเติมคือ วิทยานิพนธ์ (หน้าชื่อเรื่องและบทคัดย่อ) พร้อมสำเนา 1 ชุด และผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ (ที่เคยพูดไว้ว่า วิทยานิพนธ์ชื่ออะไร ตีพิมพ์ที่ไหน) นี้แหละจุดสำคัญ ซึ่งไอ้อัปรีซ่า (คณบดีวิทยาการ ม.สารขัณฑ์) ไม่มีปรากฏในทุกแหล่งของการสืบค้นข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ จะไม่ให้เรียกว่า ดร.กำมะลอ จะให้เรียกอะไร คนที่จบการศึกษาปริญญาเอกจากต่างประเทศ จะเรียกว่า ดร.ได้ สำนักงาน ก.พ. รับรอง ไม่ใช่มาบอกว่าจบการศึกษาปริญญาเอก เป็น ดร.แล้ว แต่ไม่กล้าไปเทียบวุฒิแล้วจะมาบอกว่าจบปริญญาเอกจากสำนักงาน ก.พ. ในประเทศเองก็ยังต้องมีการตรวจสอบว่า วุฒิการศึกษาที่สำเร็จมาในประเทศ สำนักงาน ก.พ. รับรองหลักสูตรหรือไม่ ไม่ใช่มาแต่งตั้งตนเองว่า ดร. ที่ไหนได้เป็น ดร.กำมะลอไอ้อัปรีซ่าเอ๋ย

….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *