จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่สารขัณฑ์  (คือกัน) 

วันพุธที่ 22 มิถุนายน  2565

จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่สารขัณฑ์  (คือกัน) 

22

เรื่องเงินเดือนพนักงาน1.7/1.5 ที่ถูกโจร หรือ ผู้ร้ายลักขโมยหรือสภามหาวิทยาลัย ปล้นสะดมเอาไป อย่างต่อเนื่องยาวนานเกือย 20 ปี แล้วนั้น ถึงวันนี้ผมขอยืนยันว่า ทุกคนจะได้รับเต็มจำนวน ถ้า “กระทรวง อว. เอาจริง” เพราะ กระทรวง อว. มีอำนาจเต็มที่อยู่แล้ว ทั้งนี้เพราะ “สภามหาวิทยาลัยนั้น เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ  ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 มาตรา 3[6]  จะเห็นได้ว่า ตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยคือตำแหน่งของบุคคลที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของรัฐซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง โดยมีอำนาจหน้าที่ต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยนั้น ๆ เพราะฉะนั้น นายกสภามหาวิทยาลัยจึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติดังกล่าว

ที่สำคัญ เคยปรากฏคำสั่งศาลปกครองซึ่งวินิจฉัยว่า นายกสภามหาวิทยาลัยมีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 เช่น คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.16/2558 (ศาลตัดสินว่านายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามมีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ) ( http://public-law.net/publaw/view.aspx?id=2025)

ฉะนั้น เมื่อนายกสภาฯเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ก็ต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี  ถ้าไม่ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ถือว่าไม่ปฏิบัติตามนโยบาย “ก็สั่งปลด”

ถาม : มติคณะรัฐมนตรีคืออะไร ?  ตอบ : มติคณะรัฐมนตรี คือ  ผลการตัดสินใจร่วมกันของคณะรัฐมนตรีในการบริหารราชการแผ่นดินเรื่องต่างๆตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และนโยบายของคณะรัฐมนตรี เช่น มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการอนุมัติงบประมาณ  การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ การกําหนดระเบียบและแบบแผนในการปฏิบัติราชการ

ถาม : มติคณะรัฐมนตรี มีผลใช้บังคับกับใครบ้าง ?

ตอบ : โดยทั่วไปมติคณะรัฐมนตรีมีผลใช้บังคับ กับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานของรัฐที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือ ในกํากับดูแลของฝ่าย แต่เป็นเรื่องที่มี กฎหมายเฉพาะกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น (ถาม-ตอบ เกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี)

ฉะนั้น ถ้ากระทรวง อว.เอาจริง พนักงานมหาวิทยาลัยทุกคนก็ได้เฮ แต่ถ้า กระทรวง อว. ไม่กล้า พวกโจรห้าร้อยก็ได้ฮา

กรณีนี้ก็เหมือนพวกขับขี่รถมอเตอร์ไซด์ย้อนศร แต่ตำรวจไม่จับนั่นแหละ คือกัน

….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *