จิปาถะ เรื่องสั้น สารขัณฑ์และกำแพง  (ขอจงสำนึกได้)         

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม  2565                                                                                                 

จิปาถะ เรื่องสั้น สารขัณฑ์และกำแพง  (ขอจงสำนึกได้)         

17

ผ่านไปแล้วครับ วันวิสาขบูชา วันสำคัญในระดับสากลทางพระพุทธศาสนา ของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก เป็นวันคล้ายวันเกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา 3 เหตุการณ์ คือ วันที่พระพุทธองค์ทรงประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน เกิดขึ้นตรงกัน ในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ  เป็นอัศจรรย์

ตามปกติ วันวิสาขบูชา  พุทธศาสนิกชนชาวไทยทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ พระสงฆ์ และประชาชนทั่วไป จะมีการประกอบพิธีต่าง ๆ เช่น การทำบุญตักบาตร การฟังพระธรรมเทศนา การเวียนเทียนรอบพระอุโบสถหรือสถูปเจดีย์  เป็นต้น

ในอดีต มีปฏิบัติพิธีในวันวิสาขบูชามาแล้วตั้งแต่สมัยสุโขทัย ปรากฏหลักฐานในหนังสือ นางนพมาศ กล่าวว่า เมื่อถึงวันวิสาขบูชา พระเจ้าแผ่นดิน ข้าราชบริพาร ทั้งฝ่ายหน้า และฝ่ายใน ตลอดทั้งประชาชนชาวสุโขทัย ขณะที่พระมหากษัตริย์ และบรมวงศานุวงศ์ ก็ทรงศีล และทรงบำเพ็ญพระราชกุศลต่าง ๆ ครั้นตกเวลาเย็นก็เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จไปยังพระอารามหลวง เพื่อทรงเวียนเทียนรอบพระประธาน ส่วนประชาชนก็ปฏิบัติเช่นกัน คือรักษาศีล ฟังธรรม ถวายสลากภัต สังฆทาน อาหารบิณฑบาตแด่พระภิกษุสามเณร บริจาคทานแก่คนยากจน ทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์ เวียนเทียนรอบพระประธาน ฯลฯ”

ผศ.ดร.ชลิดา ภัทรศรีจิรากุล บอกว่า “วันนี้เป็นวันพระใหญ่ของ พระพุทธศาสนา คือ วันวิสาขบูชา พุทธศาสนิกชน ก็มุ่งหน้าเข้าวัด ทำบุญ ปฏิบัติธรรม เพื่อละกิเลส แสดงจิตเมตตา                                                                           วันนี้ข้าพเจ้า จึงขออุทิศบุญส่วนกุศล ให้แก่ผู้ตกทุกข์ได้ยาก ได้หลุดพ้นจากการกระทำ อันเลวร้ายทั้งปวง ไม่ว่าจะจากการกระทำ ของผู้ใดก็ตาม สาธุ”

ส่วนคม หักศอก ก็ได้อุทิศส่วนกุศลผลบุญที่ได้ปฏิบัติธรรมในวันวิสาขบูชานี้เช่นกัน ได้ขอให้ผู้บริหารทั้งหลาย  ทั้งที่มหาวิทยาลัยสารขัณฑ์และมหาวิทยาลัยกำแพงมณี จงสำนึกได้ในสิ่งที่ควรสำนึกได้ด้วยเทอญ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *