กราบคารวะครูศิลปะของเรา

areeswiroon

จิปาถะ
กราบคารวะครูศิลปะของเรา
1
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2558 เวลา 17.00 น. ผมได้ไปร่วมในงานพิธีเปิด “นิทรรศการทัศนศิลป์ 85 ปี ศาสตราจารย์พิเศษอารี สุทธิพันธุ์ วันครูศิลปะ ณ หอนิทรรศการ g 23 ชั้น 3 ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์
ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ซอยประสานมิตร กทม. (นิทรรศการจะมีไปถึงวันที่ 8 มกราคม 2559)
2
วันนั้น ผมได้มีโอกาสกราบคารวะรดน้ำอำนวยพรให้ครูศิลปะของผม ครูอารี สุทธิพันธุ์ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด 85 ปี ร่วมกับศิษย์คนอื่นๆของท่านเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพราะท่านคือผู้มีคุณูปการต่อบุคคลในวงการศิลปะ เป็นผู้บุกเบิกจัดการเรียนการสอนวิชาเอกศิลปศึกษา ที่วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร และได้พัฒนาให้เจริญเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนั้นท่านได้สร้างสรรค์งานศิลปะอย่างต่อเนื่อง เขียนตำรับตำราทางศิลปะเผยแพร่เป็นจำนวนมาก และอบรมสั่งสอนศิษย์อย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อย เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ พ.ศ. 2555
ครูอารี สุทธิพันธุ์ จึงเป็นทั้ง “ศิลปินและครูศิลปะ”ที่ควรแก่การสดุดีเป็นอย่างยิ่ง
3
เพื่อให้เห็นภาพชัดเจน ผมขอนำข้อเขียนของ ศาสตราจารย์ .ดร. วิรุณ ตั้งเจริญ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ ที่เขียนด้วยใจถึงคุณงามความดีของครูอารี สุทธิพันธุ์ ของเรา ได้อย่างสมบูรณ์หมดจดงดงาม ดังนี้

ครูอารี สุทธิพันธุ์ ของเรา
….
หากไม่ก่อเกิดวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร
ผู้บุกเบิกการศึกษาที่พัฒนาการนิยมในสังคมไทย
เราไม่รู้หรอกว่า การศึกษาและสติปัญญาในสังคมจะเป็นอย่างไร

หากไม่มีครูของเรา “อารี สุทธิพันธุ์” ผู้บุกเบิก
ศิลปศึกษาสมัยใหม่ ศิลปศึกษาที่บูรณาการวัฒนธรรม
และชีวิต เราย่อมไม่รู้หรอกว่า จิตสำนึกสุนทรียะ
พลังขับเคลื่อนทางศิลปะในสังคมไทยจะเป็นอย่างไร

นับด้วยครึ่งศตวรรษ ที่ครูของเราตั้งคำถาม
ซักฟอก เผยแพร่ความรู้ความคิดและสร้างสานุศิษย์
อย่างทรงพลังในสังคมไทย “ศิลปศึกษา” ที่มิได้
ติดหล่มเพียงศิลปศึกษา ได้แผ่ขยายออกไปสู่
ศิลปกรรมศาสตร์ทุกสาขา

แล้ววันนี้ “ 26 ธันวาคม 2558” เราก็มาชุมนุมกัน
ในวาระ “85 ปี อารี สุทธิพันธ์ “ เพื่อกราบรดน้ำอวยพร
และซึมซับพลังขับเคลื่อนที่ทรงพลังและไม่เคยเปลี่ยนแปลง
จากท่าน พร้อมประกาศย้ำว่า พลังแห่งสติปัญญา
พลังแห่งความดีงาม และพลังแห่งความเป็นครูของท่าน
พวกเราได้ซึมซับไว้แล้วอย่างพร้อมหน้า แล้วปีต่อๆไป
อีกนานเท่านาน เราก็จะมากันพร้อมหน้า

ขอพระคุ้มครอง ของพลังแห่งคุณความดีและ
เมตตาธรรม คุ้มครองท่านอาจารย์ “ครูของเรา”
ครอบครัว สานุศิษย์ และผู้มีความรักความศรัทธาทุกคน
แล้วพวกเราจะทำสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิต
เคารพรักยิ่ง
วิรุณ ตั้งเจริญ
2 ธันวาคม 2558
…….
มูลนิธิอารี สุทธิพันธุ์ (2558).“นิทรรศการทัศนศิลป์ 85 ปี ศาสตราจารย์พิเศษอารี สุทธิพันธุ์ วันครูศิลปะ.ม.ป.ท.

Comments are closed.