เนะขแมร์ อินไทยแลนด์

เนะขแมร์อินไทยแลนด์

ISBN 978-974-13-5746-8

หลากหลายมุมมองและเรื่องราวของปราสาทเขมรในเมืองไทย ตามใจ ตามอารมณ์

บรรณาธิการ เทพมนตรี ลิมปพยอม

ผู้เขียน วิสุทธิ์ ภิญโญวาณิชกะ / เทพมนตรี ลิมปพยอม / วรณัย พงศษชลาธร

พิมพ์รวมเล่มครั้งแรก ธันวาคม 2550

จำนวนพิมพ์ 2000 เล่ม

สำนักพิมพ์ มิวเซียม บุคส์

โดย บริษัท มิวเซียม ครีเอชั่น จำกัด

ชั้น 2 โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์

1695 ถนนพหลโยทิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร/โทรสาร 02 541 234 ต่อ 4566

www.museumshopbangkok.com

มีจำหน่ายที่ ซีเอ็ด บุคส์ / บี ทู เอส และร้านจำหน่ายหนังสือชั้นนำทั่วไป

ราคาเล่มละ 175 บาท

การเสวนาเรื่อง “ใครเป็นคนทำลายโบราณสถานไทยกันแน่”

พร้อมเปิดตัวหนังสือ เนะขแมร์อินไทยแลนด์

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551 นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ เป็นประธานในงานเสวนาเรื่อง “ในรอบ 20 ปีนี้ …ใครเป็นคนทำลายโบราณสถานไทยกันแน่” พร้อมเปิดตัวหนังสือ “เนะขแมร์อินไทยแลนด์

หลากหลายมุมมองและเรื่องราวปราสาทหินในเมืองไทย ตามใจ ตามอารมณ์” สำนักพิมพ์มิวเซียม บุคส ์                                 โดยมีรศ.วิสุทธิ์ ภิญโญวาณิชกะ เทพมนตรี ลิมปพยอม และ วรณัย พงศาชลากร มาร่วมเสวนาด้วย ที่ห้องกำแพงเพชร 2 ชั้น 2 โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ ลาดพร้าว

Comments are closed.