เอกสารคำสอน รายวิชาจิตรกรรมไทย


ชื่อหนังสือ เอกสารคำสอนรายวิชาจิตรกรรมไทย

ISBN 974-650-005-8

ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสุทธิ์ ภิญโญวาณิชกะ

ขนาด 8 X 11 5 นิ้ว หนา 208 หน้า
ปก พิมพ์ 4 สี เคลือบพลาสติก

ผู้จัดพิมพ์ สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์

ปีที่พิมพ์ 2543
พิมพ์ที่ เอกสาร ซี.พี บุรีรัมย์ โทร. (044) 614005-6
จำนวนพิมพ์ 30 เล่ม

เอกสารเผยแพร่ ไม่มีจำหน่าย

เอกสารคำสอน  รายวิชาจิตกรรมไทย 1 รหัส 2021108  นี้  ได้แบ่งเนื้อหาในการเรียนการสอนไว้ 7  หัวขอ้เรื่อง คือ 1. จิตรกรรมไทย  2.  จิตรกรรมสมัยทวารวดี  ศรีวิชัย  ลพบุรี  3.  จิตรกรรมไทยสมัยสุโขทัย อยุธยา 4. จิตรกรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 5.  แนวคิดในการสร้างสรรค์จิตรกรรมไทยด้านเนื้อหา  6.  แนวคิดในการสร้างสรรค์จิตรกรรมไทยด้านรูปแบบ และ 7.  การเขียนภาพจิตรกรรมไทย  ซึ่งแต่ละหัวข้อเรื่องใช้เวลาในการสอน 2 – 3 สัปดาห์  โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและเห็นคุณค่าของจิตรกรรมไทย  ทั้งจิตรกรรมฝาผนัง พระบฏ และสมุดไทย

และเพื่อให้เข้าใจเนื้อหาในเอกสารนี้ชัดเจนยิ่งขึ้น  จึงได้จัดภาพประกอบไว้เป็นจำนวนมาก  ทั้งภาพสีและภาพขาวดำ  ทั้งนี้เพื่อผู้เรียนจะได้ศึกษาเนือหา รูปแบบ และคุณค่าความงามของสี ซึ่งภาพส่วนใหญ่เป็นภาพเลื่อนที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน

นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติการเขียนภาพลายเส้น จิตรกรรมฝาผนัง พระบฏ และสมุดไทย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะและประสบการณ์ในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมไทย

ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนา  ปุญญฤทธิ์  อาจารย์สมาพร  คล้ายวิเชียร  และอาจารย์กันยารัตน์  ยังมี  ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์  นักศึกษาโปรแกรมวิชาศิลปกรรมและศิลปศึกษา  ที่อภอปรายแลกเปลี่ยนทัศนะอันเป็นประโยชน์ต่อการใช้เอกสารนี้เป็นอย่างยิ่ง

ขอขอบคุณสถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ที่ช่วยสนับสนุนการพิมพ์  ทำให้สามารถเผยแพร่เอกสารนี้ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น  และขอขอบคุณอาจารย์โปรแกรมวิชาศิลปกรรมและศิลปศึกษาทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมา

วิสุทธิ์  ภิญโญวาณิชกะ

20  สิงหาคม  2543

Comments are closed.