มาตรฐานบัณฑิต

 

จิปาถะ
มาตรฐานบัณฑิต

วันนี้ขอนำเสนอข้อมูลภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2554-2555 ของนางแต้มมาเพื่อผู้อ่านได้พิจารณาครับ

money 1

จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่า นอกจากนางแต้มจะทำหน้าที่อื่นๆอีกเป็นจำนวนมากแล้ว (รวมทั้งแย่งลูกน้องสอนด้วย) นางแต้มยังเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม จำนวนนักศึกษากว่าครึ่งร้อย (รวมแล้วหกสิบหนึ่ง)
จากข้อมูลที่ปรากฏก็ต้องขอกล่าวยกย่องว่า “แต้ม แกแน่มาก” ทั้งนี้เพราะดูจากภาระงานจะเห็นได้ว่า นางแต้มเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในระดับขั้นเทพนารีที่เดียว เพราะงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์บัณฑิตศึกษานั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ

เพื่อให้เห็นความชัดเจนในเรื่องนี้ ผมขอนำเสนอประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ในส่วนที่เกี่ยวกับอาจารย์ที่ปรึกษาฯ มาให้พิจารณา ดังนี้ (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนพิเศษ 39 ง 25 พฤษภาคม 2548 : 19)

“10. ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
10.1 อาจารย์ประจำ 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกได้ไม่เกิน 5 คน หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจำที่มีศักยภาพพร้อมที่จะดูแลนักศึกษาได้มากกว่า 5 คน ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษานั้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 10 คน
10.2 อาจารย์ประจำ 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาโทได้ไม่เกิน 15 คน หากเป็นอาจารย์ทั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้คิดสัดส่วนจำนวนนักศึกษาที่ทำวิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้กับจำนวนนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน ทั้งนี้ ให้นับรวมนักศึกษาที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกัน
10.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ/หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้นด้วย”

จากเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์นั้นไม่ว่าจะเป็นประเภทใด จะเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้นักศึกษาได้ไม่เกิน 10 คน ดังนั้นสิ่งที่ต้องพิจารณาก็คือ
• นางแต้มเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาเกินกว่ามาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ถามว่าสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทำได้อย่างไร อันนี้ถือเป็นการขัดขืนอำนาจรัฐนะจะบอกให้
• ส่วนค่าตอบแทนนั้นไม่อยากจะคำนวณ เรียกว่ารับกันอื้อซ่า พูดไปก็จะหาว่าอิจฉาตาร้อน
• ส่วนที่กล่าวกันว่าอาจารย์ผู้สอน มีคุณวุฒิไม่ตรงตามที่หลักสูตรกำหนด ผมยังไม่อยากจะพูดตอนนี้ ปล่อยให้เขากินแซบนัวกันไปก่อนครับผม
………….