ผลบุญผลบาป

tree

 ผลบุญผลบาป

ผมศึกษาพระพุทธศาสนาจากการอ่านหนังสือของท่านพุทธทาส ของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ยุตฺโต) พระไตรปิฏกฉบับสำหรับประชาชน ของสุชีพ บุญญานุภาพ. ปัญหาพระเจ้ามิลินท์ ของแก้วชาย ธรรมาชัย ส่วน วิสุทธิมรรคของ พระพุทธโฆสเถระ มีอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้จับ  นอกนั้นก็มีของท่านอื่นๆทั่วไป  เล่มที่ผมชอบอ่านมากคือ ปัญหาพระเจ้ามิลินท์ เพราะนอกจากจะทำให้เข้าใจหลักธรรมเพิ่มขึ้นแล้ว ยังสนุกสนานเพลิดเพลินกับคำถามที่น่าสนใจ และคำตอบที่กระชับแจ่มแจ้งดีด้วย

วันนี้ขอนำเสนอตัวอย่าง “คำถามถึงที่อยู่แห่งผลกรรม” ดังนี้ “พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า “ดูก่อนพระนาคเสน บุญก็ตาม บาปก็ตาม เมื่อยังไม่ปรากฏผล บุญและบาปนั้นไปรออยู่ที่ไหน” พระนาคเสนทูลตอบว่า “ขอถวายพระพร บุญและบาปที่กระทำไว้ก็จะติดตามผู้ทำไปดุจเงาตามตัว ถ้าได้โอกาสเมื่อใด ก็ให้ผลเมื่อนั้น” พระเจ้ามิลินท์ตรัสว่า“ถ้าเช่นนั้นจงเปรียบเทียบให้ฟัง” พระนาคเสนทูลตอบว่า“ต้นไม้เมื่อยังไม่ออกผล พระองค์จะทรงสามารถชี้ได้หรือไม่ว่าผลจะอยู่ที่นั่นที่นี่” พระเจ้ามิลินท์ตรัสตอบว่า“ชี้ไม่ได้” พระนาคเสนทูลว่า“ขอถวายพระพร บุญ และ บาป ก็เช่นเดียวกับผลไม้นั้น  คือ เมื่อกำลังติดตามไป ก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่นั่นที่นี่” (แก้วชาย ธรรมาชัย.มปป.71-72)

ดังนั้นใครที่ทำบาปทำกรรมไว้กับพวกพ้องผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างไร  ก็ให้ระมัดระวังตัวไว้ให้จงดี โดยเฉพาะผู้บริหารของผม ผลกรรมจะตามไปเหมือนเงาตามตัว และมีโอกาสเมื่อใด ก็จะได้รับผลกรรมนั้นโดยทันทีอย่างแน่นอน   ถ้าจะเปรียบเทียบแบบพระนาคเสน ก็จะเปรียบเทียบได้ว่า ต้นไม้ต้นนี้คงจะมีผลบาปดกเต็มต้นเลยทีเดียว ส่วนผลบุญอาจจะมีสักหนึ่งหรือสองผลเท่านั้น ไม่เชื่อคอยดู

อ้างอิง แก้วชาย ธรรมาชัย.(มปป)ปัญหาพระเจ้ามิลินท์.กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ตรงหัว

Comments are closed.