ปราณ

fitnesss

จิปาถะ
ปราณ
1
ตามลัทธิโยคี “ปราณ” เป็น 1 ใน 7 ชั้น ในตัวมนุษย์ จากชั้นในสุด คือ 7) วิญญาณ 6) ดวงจิต 5)ปัญญา 4) สัญญา 3) ปราณ 2)เจตภูต หรือ กายทิพย์ และ 1) กาย ซึ่งความจริงแล้ว ผมควรจะเขียนเรียงลำดับตั้งแต่ชั้นนอกสุดคือ “กาย” เข้าไปหาในสุด คือ “วิญญาณ” แต่เนื่องจากผมไม่ค่อยรู้เรื่องเหล่านี้เท่าไร ตอนที่เริ่มเขียน ก็คิดว่าจะเขียนมั่วๆแค่ สัญญาและปัญญา เท่านั้น เพื่อจะชี้ให้เห็นว่า “มนุษย์คนใดไม่รู้จักมีความคิดหาเหตุผล ไม่รู้จักเหนี่ยวรั้งความรู้สึกที่จะทำให้ฟุ้งซ่าน และไม่รู้จักหาทางที่จะประสบสิ่งที่ตนปรารถนาโดยชอบธรรมแล้ว มนุษย์คนนั้นยังไม่เป็นมนุษย์ ยังคงเป็นสัตว์ดิรัจฉานอยู่ และสมควรจะเข้าอยู่ในหมู่สัตว์ดิรัจฉานมากกว่าในหมู่มนุษย์ด้วยกัน”(วิจิตรวาทการ (2553.24) แต่ไม่รู้อย่างไรถึงได้ เขียนเลยเถิดมาถึง ร่างกาย เจตภูต หรือกายทิพย์ ตอนนี้มาถึง “ปราณ” ก็ทำท่าจะไปไม่ถูกเสียแล้ว เข้าลักษณะเดียวกับเรื่องสั้น “นางแต้ม” คือ เขียนไปเขียนมาหาที่จบลงไม่ได้ เพราะไม่ได้กำหนดโครงเรื่องไว้ก่อน แต่นั่นแหละ ก็ค่อยๆเขียนไป
2
คำว่า “ปราณ” พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายไว้ว่า ลมหายใจ; สัตว์มีชีวิต; ชีวิต;ใจ.และได้ให้ความหมายของคำว่า “ลมปราณ” ว่า ลมหายใจ เช่น ทำงานเหน็ดเหนื่อยแทบจะสิ้นลมปราณ; วิธีกําหนดดูความคล่องของลมหายใจเข้าออกว่าฤกษ์ดีหรือฤกษ์ร้าย เรียกว่า จับลมปราณ. ส่วนในลัทธิโยคี (วิจิตรวาทการ.2553.16-17) ปราณ เป็นกำลังที่มนุษย์ได้มาจากธาตุต่างๆ ปราณ มิได้มีแต่ในมนุษย์เท่านั้น มีในสิ่งที่มีชีวิตทั่วไป ปราณในมนุษย์จะอยู่ในความควบคุมของหัวใจ และบำรุงด้วยอาหาร แต่ปราณไม่ใช่หัวใจ ดังนั้นเวลาตายหัวใจหยุดเต้นแล้วแต่ปราณยังอยู่ ถึงแม้นว่า ปราณ ยังอยู่ แต่เมื่อไม่ได้อยู่ในความควบคุมของหัวใจก็ใช้การอะไรไม่ได้ และเมื่อไม่มีอาหารมาเลี้ยง ปราณก็กระจัดกระจายหมดไป เมื่อปราณหมดร่างกายก็เน่าเปื่อย
3
อาจกล่าวได้ว่า ปราณ เป็นสิ่งสำคัญเพราะเป็นพลังของมนุษย์ ซึ่งนอกจากจะทำให้มนุษย์มีร่างกายแข็งแรงแล้ว คนที่มีพลังของปราณมากๆสามารถถ่ายทอดพลังให้กับผู้ป่วยที่ปราณอ่อนกำลังได้ เรียกว่าการรักษาด้วยปราณ วิธีการรักษาอาจใช้วิธีลูบคลำตัวผู้ป่วย หรือแสดงอาการลูบคล่ำห่างๆ ด้วยหัวใจอันเป็นสมาธิ และความปรารถนาอันแรงกล้า เพื่อส่งพลังของปราณเข้าไปในตัวคนไข้ เข้าไปช่วยเหลือ และทำให้อาการป่วยนั้นทุเลาลงได้
4
เนื่องจาก ปราณ มีความสำคัญสำหรับชีวิตมนุษย์ จึงต้องระมัดระวังรักษา และสะสมปราณไว้ให้มากๆ วิธีสะสมปราณก็ง่ายมาก เพียงแต่หายใจเอาอากาศบริสุทธิ์ โดยหายใจให้ลึกและแรงอยู่เสมอ ปราณ ก็จะเข้ามาอยู่ในตัวเราและสามารถใช้ประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นได้
5
เพื่อจะได้เป็นคนที่มีสุขภาพดี ผมคิดว่า นอกจากออกกำลังกาย ดื่มน้ำสะอาด รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายให้ถูกต้องตามสุขลักษณะแล้ว การฝึกการหายใจก็จะช่วยเพิ่มพลังของ ปราณ ให้มากขึ้นด้วย
การหายใจนั้นมีอยู่ 2 อย่าง คือ 1) การหายใจธรรมดา โดยพยายามอยู่ในที่อากาศบริสุทธิ์ หายใจให้ลึกและทั่วท้อง และ 2) การหายใจด้วยการฝึกหัด การฝึกควรฝึกในเวลาตื่นนอน ยืน นั่ง หรือนอนหงายก็ได้ ให้หายใจยาว แรง และลึก ลัทธิโยคี กล่าวว่า “ตามปกติคนบางคน เวลาหายใจเข้ามักทำท้องยุบ และเวลาหายใจออกทำท้องพอง ข้อนี้ไม่ถูก ใครที่เป็นเช่นนี้ก็ต้องหัดใหม่ คือ เวลาหายใจเข้าท้องต้องพอง ให้ลมหายใจเข้าไปในท้อง และเวลาหายใจออกท้องต้องยุบ เท่ากับล้างอากาศที่ไม่ดีออกมา มีวิธีอีกอย่างหนึ่งซึ่งเขาสอนว่าเมื่อเวลาหายใจเข้า ทำท้องพองให้มีอากาศอยู่เต็มท้องแล้วกลั้นหายใจและทำท้องยุบ เป็นการไล่อากาศขึ้นมาอยู่ตามหน้าอกเพื่อให้ซอกซอนล้างที่ต่างๆตามหน้าอกทั่วไป กฎแห่งการหายใจก็มีอยู่เพียงแค่นี้(วิจิตรวาทการ.2535: 63)
6
กล่าวได้ว่า ปราณ คือสิ่งสำคัญของชีวิตมนุษย์ ดังนั้นจึงต้องพยายามสะสม ปราณ ให้เกิดขึ้นในร่างกายให้มากๆ และรักษาไว้ด้วยอาหารที่มีประโยชน์ ดื่มน้ำที่สะอาด ปฏิบัติตนถูกต้องตามสุขลักษณะ และออกกำลังกายพอดี สม่ำเสมอ ดังคำกล่าวทั่วไปที่ว่า “สุขภาพดีไม่มีขาย หาได้ด้วยการออกกำลังกาย” ครับผม
……………
วิจิตรวาทการ,พลตรี,หลวง.(2550).วิชชาแปดประการ.พิมพ์ครั้งที่ 4 .กรุงเทพฯ สร้างสรรค์บุ๊คส์.
………………….(2553).ลัทธิโยคีและมายาศาสตร์.พิมพ์ครั้งที่ 2 .กรุงเทพฯ สร้างสรรค์บุ๊คส์.

Comments are closed.