นางเปรต

evil

จิปาถะ
นางเปรต
คำว่า เปรต แปลว่า ผู้ล่วงลับไปแล้ว ส่วนอีกความหมายหนึ่ง คือ สัตว์จำพวกหนึ่งที่เกิดอยู่ในอบายภูมิ หรือแดนเปรต ได้รับทุกข์ทรมานเพราะอดยากไม่มีอะไรจะกิน ถึงแม้จะมีกินก็กินไม่ได้ หรือกินได้โดยยาก (พระพรหมคุณาภรณ์.248) เช่น คนที่ไม่สำรวมปาก พูดชั่วให้คนอื่น พูดดีใส่ตัว ปากหวานก้นเปี้ยว เมื่อไปเกิดเป็นเปรตปากจะมีกลิ่นเหม็น มีหนอนไต่ยั้วเยี้ย เป็นต้น ส่วนหัวเรื่อง จิปาถะวันนี้ “นางเปรต” แปลว่า เปรตผู้หญิง

ในเปรตวัตถุ หรือเรื่องของเปรต ปรากฏในพระสุตตันตปิฏก ขุททกนิกาย มีตัวอย่างมากมาย ขอนำเสนอตัวอย่างผลของการอุทิศส่วนกุศล ดังนี้

พระสาริบุตรเถระ ได้ถามผู้ที่มายืนอยู่เบื้องหน้าว่า “ท่านเป็นผู้เปลือยกาย มีรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัว ร่างกายซูบผอมมีแต่ซีโครงและเส้นเอน ท่านเป็นใครเล่า”
ผู้เปลือยกายตอบว่า “ดิฉันเป็นเปรต ได้ทำกรรมชั่วไว้ จึงไปจากมนุษย์โลกสู่เปรตโลก”
พระสาริบุตรเถระ : “ท่านไปจากมนุษย์โลกนี้สู่เปรตโลก ท่านได้ทำกรรมชั่วอะไรไว้”
เปรต : “ข้าแต่ท่านผู้เจริญ มารดาบิดาก็ดี ญาติและมิตรสหายก็ดี ได้ชักชวนดิฉันว่า จงให้ทานแก่ผู้คนทั้งหลาย แต่ดิฉันมิได้ทำ ดิฉันจึงเป็นเปรตเปลือยกาย ได้รับความยากลำบากจากความหิวและกระหายอยู่เช่นนี้”
นางเปรต กล่าวต่อว่า “ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ขอท่านจงอนุเคราะห์ ให้ทานอย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วจงอุทิศส่วนกุศลให้ฉันบ้าง ขอท่านได้โปรดปลดเปลื้องดิฉันจากทุคติด้วยเถิด”
พระสาริบุตรเถระ ผู้มีจิตอนุเคราะห์ รับคำนางเปรตนั้นแล้ว ได้ถวายข้าว 1 คำ ผ้าประมาณเท่าฝ่ามือ และน้ำดื่มหนึ่งขัน แก่ภิกษุรูปหนึ่ง แล้วอุทิศส่วนกุศลให้นางเปรตนั้น
……
พระสาริบุตรเถระ ได้ถามผู้ที่มายืนอยู่เบื้องหน้า “ท่านเป็นผู้สวมอาภรณ์งดงาม มีวรรณะผ่องใส ส่องสว่างไปทั่วทุกทิศ ดังดาวประกายพรึก ท่านเป็นใครเล่า”
ผู้สวมอาภรณ์งดงามตอบว่า “ดิฉันเป็นเทพธิดา”
พระสาริบุตรเถระ : “ท่านเกิดเป็นเทพธิดาท่านได้ทำกรรมดีอะไรไว้”
เทพธิดา : เมื่อก่อนดิฉันเป็นเปรต มีรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัว ร่างกายซูบผอมมีแต่ซีโครงและเส้นเอน พระคุณเจ้าผู้เจริญ ผู้มีความกรุณาในโลก ได้ให้ข้าวคำหนึ่ง ผ้าประมาณฝ่ามือหนึ่ง น้ำขันหนึ่ง แก่ภิกษุ แล้วอุทิศส่วนกุศลไปให้ดิฉัน ขอท่านจงดูผลแห่งทานมี ข้าว ผ้า และน้ำ นั้น ทำให้ดิฉันมีอาหารรับประทานอย่างมากมาย มีเสื้อผ้าอาภรณ์ทุกชนิด มีสระน้ำใสสะอาด ดาดาษไปด้วยดอกบัวและพฤกษาหลากพันธุ์ เป็นที่รื่นเริงบันเทิงใจ
พระคุณเจ้าผู้เจริญ ดิฉันมานมัสการท่านผู้มีความกรุณาในโลก

เพื่อน FB ครับ ใกล้ปีใหม่แล้ว หากท่านได้ทำบุญทำทานเนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ ขอท่านได้โปรดอุทิศส่วนกุศลให้แก่ทั้งเปรตที่อยู่ในมนุษย์โลกและเปรตโลกด้วย เพื่อนายหรือนางเปรตจะได้มีอาหาร เสื้อผ้าอาภรณ์และสระน้ำที่น่ารื่นรมย์ ขอท่านจงเป็นผู้มีความกรุณาในโลก
….
อ้างอิง
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต).(2551).พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์.พิมพ์ครั้งที่ 13.กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

 

Comments are closed.