จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่สารขัณฑ์  (คาถา)

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่สารขัณฑ์  (คาถา)

6

ภาพประกอบในจิปาถะ เมื่อวานนี้ มีหัวใจคาถา 1 บท คือ อ สํ วิ สุ โล ปุ ส พุ ภ และรูปยันต์ 2 รูป คือ ยันต์ อุณาโลม และยันต์  “อุโองการ”  ก็จะพยายามอธิบายแบบสั้นๆพอรู้เป็นสังเขป ซึ่งถ้าต้องการรู้มากกว่านี้ก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมจากที่อื่นได้

ผมขออธิบายที่มาของคาถาสรรเสริญพระพุทธคุณ หรือที่ชอบเรียกกันว่า “คาถาพุทธคุณ 9 หรือ “นวหรคุณ” พอเป็นสังเขปนะครับ

หัวใจคาถา อ สํ วิ สุ โล ปุ ส พุ ภ เขียนด้วยอักษรไทยแบบบาลี หรือ อะ สัง วิ สุ โล ปุ สะ พุ ภะ เขียนด้วยอักษรไทย แบบภาษาไทย หรือเขียนด้วยอักษรขอม แบบบาลี (ตามภาพประกอบ) คาถานี้ย่อมาจากบทสวดพุทธคุณ  เป็นคาถาเก่า มีหลักฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย เพราะพบคาถานี้ จารึกด้วยภาษาบาลี อักษรขอมสุโขทัย บนแผ่นทองคำ รูปสี่เลี่ยมผืนผ้า  มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 20*

คาถา อ สํ วิ สุ โล ปุ ส พุ ภ  เป็นคาถาพุทธานุสติ คือการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า โดยสรรเสริญ พระคุณของพระองค์ 9 ประการ คือ

1.อ  ย่อมาจาก อรหํ

2.ส ย่อมาจาก สมฺมาสมฺพุทฺโธ

3.วิ  ย่อมาจาก วิชฺชาจารณสมฺปนฺโน

4.สุ  ย่อมาจาก สุคโต

5.โล ย่อมาจาก โลกวิทู อนุตฺตโร

6.ปุ  ย่อมาจาก ปุริสทมฺมสารถิ

7.ส  ย่อมาจาก สตฺถา เทวมนุสฺสานํ

8.พุ ย่อมาจาก พุทฺโธ

9.ภ ย่อมาจาก ภควา ติ

คาถาบทนี้แปลว่า “พระพุทธเจ้า ทรงเป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง ถึงพร้อม

ด้วยวิชชาและจารณะ เสด็จไปดีแล้ว ทรงรู้จักโลก เป็นผู้ฝึกคนที่ควรฝึก ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า เป็น

ศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้เบิกบานแล้ว เป็นผู้จำแนกพระธรรม”

การท่องบ่นคาถานี้เป็นประจำ จะทำให้ท่านอยู่เย็นเป็นสุข  แคล้วคลาดปลอดภัย จากภัยอันตรายทั้งปวง เป็นมงคลแก่ชีวิตประจำตัว และที่แน่ๆคือ รู้ว่า เลข 9 เป็นเลขมงคล ที่มาจากคาถานี้ ครับผม

….

ฉ่ำ ทองคำวรรณ, “จารึกคาถาหัวใจพระพุทธคุณ,” ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม 5 : อักษรธรรมและอักษรไทย พุทธศตวรรษที่ 19-24 (กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2529), 50-52.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *