จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่กำแพง (ฟันร่วงหมดปาก)

วันจันทร์ที่ 5  กรกฏาคม  2564

จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่กำแพง (ฟันร่วงหมดปาก)

5

ตามที่ กรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยกำแพงมณี  ส่งรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาทั้ง 3 ท่าน

ด้วยคะแนน 85 เท่ากันหมด ให้สภาเลือกนั้น แฟน fc คุณ La Ph ได้แสดงความเห็นว่า “การตั้งกรรมการสรรหาที่เอื้อประโยชน์ให้แก่พวกตน ถือว่ามีเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ตั้งแต่แรก จึงเป็นการ “เตะหมูเข้าปากหมา” ทำให้สภาเกาหลังตัดสินใจเลือกบุคคลที่ถูกล็อกสเป็คไว้อย่างไม่รีรอ” หมายความก็คือ  ทำเหมือนว่าไม่ตั้งใจ แต่ความจริงตั้งใจมาก

ส่วนผู้สันทัดกรณีได้อธิบายเพิ่มเติมให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่า “เตะหมูเข้าปากหมา “เป็นคำพังเพยของไทย หมายถึง ส่งผลประโยชน์ให้กับผู้อื่นโดยไม่ได้ตั้งใจ. แต่ที่มหาวิทยาลัย กำแพงมณี ต้องใช้คำว่า “ตั้งใจเตะหมูเข้าปากหมา” คือหมานั่งอ้าปากรออยู่แล้ว รอ ให้กรรมการสรรหาอธิการบดี เตะไป หมาก็งับทันที โดยที่ มีการกำหนด ตัว ผู้ที่จะ ได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิการบดี ไว้แล้ว เพียงแต่ มาดำเนินการทางพิธีกรรม ให้ถูกต้อง ตามกฎหมายและข้อบังคับเท่านั้น ดังนั้น กรรมการสรรหาอธิการบดี จึงมาเริ่มพิธีกรรมโดย กำหนดคะแนนเต็ม ของแต่ละด้าน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบุคคลนั้น โดยไม่ต้องคำนึงถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายที่บัญญัติว่า ให้เน้นการมีส่วนร่วมและการยอมรับของประชาคม พร้อมทั้งตกลงให้คะแนนแก่ผู้เข้า รับการสรรหาเท่ากันทั้ง 3 คน คือ 85 คะแนน ซึ่งในความเป็นจริง ทั้งสามคนไม่สามารถจะได้คะแนนเท่ากันเลย แต่กรรมการสรรหา อธิการบดี ก็หลับหูหลับตาส่งรายชื่อไปให้สภาพิจารณา เลือกอธิการบดี สภามหาวิทยาลัยก็หลับหูหลับตาเลือกตามโพยที่ได้ถูกกำหนดไว้แล้ว  ผลปรากฏว่า เป็นไปตาม ที่ได้ล็อคสเป็คไว้

การกระทำของกรรมการสรรหาอธิการบดี  เป็นการสรรหาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะการกำหนด คะแนน แต่ละด้าน และการให้คะแนนในภาพรวม ไม่เที่ยงธรรม และไม่สมเหตุสมผล เชื่อถือไม่ได้ นับว่าเป็นการให้คะแนน โดยไม่สุจริต ดังนั้น กรรมการสรรหาทุกคน มีความผิดตามมาตรา 157 และมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน ได้รับแต่งตั้ง เป็นรองอธิการบดี ซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา 152 ด้วย

ในเมื่อผลการสรรหาอธิการบดี ของคณะกรรมการสรรหา ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้นการที่สภามหาวิทยาลัยเอาผลการสรรหาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมาพิจารณา เพื่อดำเนินการพิจารณาเลือกอธิการบดีต่อก็ย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน และถือได้ว่านายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้กระทำผิด ตามมาตรา 157 ด้วย

สรุป มติ ของสภามหาลัยที่แต่งตั้ง อธิการบดี และรักษาการอธิบดี ไม่ชอบด้วยกฎหมาย”

ส่วนผม คม หักศอก คิดว่า “เป็นการโยนฟักร้อนจัดเข้าปากกรรมการสภาฯและใช้มือปิดปากไว้

รับรอง ฟันร่วงหมดปาก 555 ติดคุก” …

Leave a Reply

Your email address will not be published.