จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่สารขัณฑ์  (ตอบข้อสงสัย)

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565

จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่สารขัณฑ์  (ตอบข้อสงสัย)

ผศ.ดร. ชลิดา ภัทรศรีจิรากุล บอกว่า “เป็นเรื่องตลกร้าย คำสั่งปี 63 นี่ปี 65 แต่ยังตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยได้อีก บางคนก็เกษียณ บางคนก็โดนปลดออก แล้วจะลงโทษย้อนหลัง รึงัย ไม่ทราบ ระเบียบปฏิบัติ เกษียณแล้ว เรื่องเกิดมาสองปีแล้ว ต้องมารับการสอบสวนทางวินัยอยู่หรือไม่”

ต้นเหตุ : นางแต้ม รักษาการอธิการบดี ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน อจ.และพนง. 9 ท่าน  เมื่อเดือน เมษายน 2563 มี ศ.ดร.อะกะลด จาก ม.ขอนไม้ เป็นประธาน โดยกล่าวหาว่า อจ.และพนง.ได้กระทำความผิดวินัยในเรื่อง “ ร่วมกันนำข้อความหมิ่นประมาทผู้อื่นไปติดไว้ในบริเวณรั้วมหาวิทยาลัย ทำให้มหาวิทยาลัยเสียหาย เสื่อมเสียชื่อเสียง เกิดภาพลบกับมหาวิทยาลัย”  (คดีนี้ศาลยกฟ้องไปแล้ว)

ประเด็นข้อกฏหมาย  : ตามข้อบังคับของ ม.สารขัณฑ์ ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณาลงโทษทางวินัย

ข้อ 5 ข้าราชการผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาโดยมีหลักฐานตามสมควรว่าได้กระทำความผิดวินัย หรือความปรากฏต่อผู้บังคับบัญชาว่ากระทำความผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยพลัน และต้องสอบสวนให้เสร็จโดยไม่ชักช้า

ข้อ 18 เพื่อให้การสอบสวนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นธรรมแก่ผู้ถูกกล่าวหา ให้คณะกรรมการสอบสวน ดำเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับตั้งแต่วันที่ประธานคณะกรรมการสอบสวนได้รับทราบคำสั่ง 

ข้อ 43 ข้าราชการผู้ใดพ้นจากราชการอันมิใช่เหตุตาย  และมีกรณีกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงก่อนพ้นจากราชการ ให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนข้าราชการผู้นั้น และดำเนินการทางวินัยภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่ข้าราชการผู้นั้นพ้นจากราชการ

ประเด็นข้อเท็จจริง

1.นางแต้ม รษก.อธิการโดยมิชอบด้วยกฏหมาย เป็น รษก.เถื่อน เป็นโมฆะอธิการ คำสั่งจึงเป็นโมฆะไปด้วย ทั้งคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวน และคำสั่งของกรรมการสอบสวนที่แจ้งข้อกล่าวหา

2.เนื่องจากตามข้อบังคับ ม.สารขัณฑ์ ระบุว่า “ผู้บังคับบัญชาต้อง “ตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยพลัน และต้องสอบสวนให้เสร็จโดยไม่ชักช้า” ส่วนคณะกรรมการสอบสวนก็ต้อง “ดำเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน”

3.สำหรับกรณีของ รศ.ปัญเจริญ ซึ่งเกษียณราชการไปแล้วตั้งแต่ปี 2562 และข้อกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย “อย่างไม่ร้ายแรง” จึงไม่อยู่ข่าย

พอจะมองเห็นหายนะของ ม.สารขัณฑ์ หรือยังครับ ฉะนั้นต้องแก้ที่เหตุ

..

หมายเหตุ : ข่าวว่า ศ.ดร.อะกะลด ลาออกจากประธานไปแล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *