จิปาถะ เรื่องสั้น อีแสบ (ครับผม)

วันเสาร์ที่  18  กันยายน  พ.ศ. 2564 

จิปาถะ เรื่องสั้น อีแสบ (ครับผม)

18

ในที่สุดนางแต้ม ตัวละครของผม หรืออีแสบ ก็ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ อีกวาระหนึ่ง หลังจากหมดวาระแรกไปตั้งแต่ปี 2560  จากนั้นก็รักษาการอธิการบดีมาจนครบ 180 วัน และหลังจาก วันที่ 16 กันยายน 2560 เป็นต้นมา ก็แอบอ้างเป็นรักษาการอธิการบดีเถื่อนตลอด จนถึงเดือน กันยายน 2564 จึงได้รับการโปรดเกล้าฯ อีกครั้ง ทั้งๆที่มีเรื่องร้องเรียนไปยังกระทรวง อว. และมีคดีความหลายคดีรวมทั้งคดีแจ้งจับนักศึกษาในข้อหาหมิ่นประมาทด้วย

เรื่องนี้เจ้ากระทรวง อว. ชี้แจงสั้นๆว่า “อธิการที่ถูกร้องเรียนไร้ปัญหา สอบสวนเสร็จแล้ว”  

สรุปว่าก็ดีครับ แต่อย่างไรก็ตาม ผมขอนำแนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณา มาย้ำเตือนผู้ที่เกี่ยวข้อง ความตอนหนึ่งว่า “ด้วยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีภารกิจสำคัญประการหนึ่งในการประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค์เกี่ยวกับการขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องต่างๆ ซึ่งการเสนอเรื่องดังกล่าว ส่วนราชการจะต้องพึงระวังตรวจสอบกลั่นกรองว่าได้ดำเนินการในเรื่องนั้น ๆ ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องแล้ว รวมทั้งหากเป็นเรื่องที่มีข้อร้องเรียนว่า มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือแนวทางปฏิบัติได้กำหนดไว้ ก็สมควรได้ตรวจสอบหรือดำเนินการแก้ไขให้เป็นที่ยุติเสียก่อน รวมทั้งเรื่องที่เสนอต้องไม่เป็นเรื่องที่อยู่ระหว่าง“การฟ้องร้องต่อศาล” อันเป็นเหตุให้ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ กรณีจึงให้ส่งเรื่องมาเพื่อขอให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำเนินการต่อไปได้  แต่เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา  “ยังมีส่วนราชการที่ไม่ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว” โดยส่งเรื่องที่มีปัญหาและยังไม่ได้ข้อยุติที่ชัดเจนมาเพื่อขอให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำเนินการนำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ซึ่งหากดำเนินการแก้ไขไม่ทัน “อาจทำให้เป็นที่ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทและเป็นการมิบังควร” ในการนี้ นายกรัฐมนตรีจึงสั่งการให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี “แจ้งกำชับให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลพระกรุณา จะต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และมีข้อมูลอันเป็นที่ยุติชัดเจนก่อนที่จะส่งเรื่องมา เพื่อขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาต่อไป”  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด”

มีประเด็นที่น่าสนใจคือ

1)การแต่งตั้วนางแต้มนั้น ใช้ผลการสรรหาในปี 2560 เพราะไม่มีการสรรหาใหม่ แสดงให้เราได้ทราบว่า ผลการสรรหานั้น สามารถ Freezing ไว้ได้ อยากใช้เมื่อไรก็นำมาใช้ได้โดยปริยาย แปลกดี?

2)เจ้ากระทรวงชี้แจงว่า “อธิการที่ถูกร้องเรียนไร้ปัญหา สอบสวนเสร็จแล้ว ทำให้ผมรู้สึกโง่ เพราะไม่รู้ว่าเขาไปสอบหรือไปสวนกันที่ไหน เมื่อไร อย่างไร  อีกประการหนึ่ง เจ้ากระทรวงมิได้กล่าวถึงอธิการบดีที่มีคดีความ

ครับ ก็เป็นปรกติของนักการเมืองและนักการศึกษา…..ที่มีโจทย์พร้อมอยู่แล้ว เพียงแต่เลือกเฉพาะข้อมูลที่จะตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ให้ได้เท่านั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *