จิปาถะ เรื่องสั้น อีเถื่อน (คำตอบตือ …)

วันอังคารที่  24  สิงหาคม  พ.ศ. 2564

จิปาถะ เรื่องสั้น อีเถื่อน (คำตอบตือ …)

24

ผู้สันทัดกรณีแสดงความเห็นเรื่องการรับรองรายงานการประชุมมาว่า “หนังสือ สํานักนายกรัฐมนตรี ที่นร  0904/1799 ลว. 28  มีนาคม  2529 มีสาระสำคัญเกี่ยวการรับรองรายงานการประชุมทั่วไปได้ 3 วิธีดังนี้

1 รับรองในการประชุมครั้งนั้น ใช้กับในกรณีเรื่องเร่งด่วน ให้ประธาน เลขาธิการ หรือเลขานุการของที่ประชุม อ่านสรุปมติที่ประชุม ให้ที่ประชุม พิจารณา รับรอง

2. รับรองในการประชุมครั้งต่อไป ประธาน เลขาธิการ หรือเลขานุการ เสนอรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว มาให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

3. รับรองโดยการแจ้งเวียน ใช้ในกรณีที่ไม่มีการประชุมครั้งต่อไป หรือมีแต่ก็ยังกำหนดเวลาประชุมครั้งต่อไปยังไม่ได้ หรือมี ระยะเวลา ห่าง จากการประชุมครั้งนั้นมาก ให้เลขาธิการ หรือเลขานุการ ส่งรายงานการประชุม ปล่อยให้บุคคลในคณะกรรมการพิจารณารับรอง ภายในระยะเวลาที่กำหนด

เมื่อพิจารณา ตามหลักเกณฑ์ ทั้ง 3 วิธีข้างต้น ซึ่งสภามหาวิทยาลัย สามารถใช้วิธีที่ 1 ได้ แต่ก็ไม่ดำเนินการ กลับมาใช้วิธีที่ 2 ก็ปรากฏว่า ไม่ได้ผล เนื่องจาก ผ่านการประชุมมาแล้ว 2-3 ครั้ง ก็ไม่สามารถรับรองรายงานการประชุมได้ แสดงว่ามีปัญหา ในการสรรหาอธิการบดี และ การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี จึงเท่ากับว่า ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (เถื่อน) เลยต้องอยู่แบบเถื่อนๆ รอเพียงแต่ว่า เมื่อไหร่ ผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือผู้เสียหาย ดำเนินการฟ้องคดี ต่อศาลอาญา ทุจริตและประพฤติมิชอบภาค  6 ความไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก็จะถูกนำ ไปพิสูจน์ในชั้นศาล เมื่อศาลชี้มูลฟ้อง กรรมการสภา ทั้ง 11 คน รวมทั้ง ผู้รักษาราชการ แทนอธิการบดีอีก1คนรวมเป็น12คน ก็จะตกเป็นจำเลย ในศาลอาญา ทุจริตและประพฤติมิชอบ และจะถูกนำตัวเข้าห้องขัง เพื่อรอ การพิจารณาของศาล ว่าจะอนุญาตให้ประกันตัวหรือไม่ หากอนุญาตให้ประกันตัว ก็จะได้รับการปล่อยตัว ไป แต่ถ้าศาลไม่อนุญาต ให้ประกันตัว ทั้ง 12 คน ก็จะถูกนำตัว เข้าไปคุมขังที่ เรือนจำต่อไป

ดังนั้น จึงขอให้กำลังใจว่า” ขอให้ไปให้สุด แล้วไปหยุดที่เรือนจำ”

จากข้อมูลที่ผู้สันทัดกรณีนำเสนอมา ทำให้เห็นได้ชัดเจนว่า คุณปอสิต ตัวละครของผม หรือว่าที่รักษาการและว่าที่อธิการบดี คงจะไม่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้อย่างแน่นอน

เพราะถ้าว่ากันตามหนังสือสำนักนายกฯ  การรับรองรายงานการประชุมนั้น อย่างช้าที่สุดก็ต้องรับรองในการประชุมครั้งต่อไป

แต่กรณีมหาวิทยาลัยกำแพงมณี สภาไม่รับรองรายงานการประชุมมาแล้ว 2-3 ครั้ง แสดงว่ามีปัญหา ถามว่า “มีปัญหาอะไร?”  คำตอบก็คือ “………..”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *