“จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 63” (นศ.รวมตัวให้กำลังใจ)

“จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 63” (นศ.รวมตัวให้กำลังใจ)

11

พาดหัวข่าว :คณาจารย์-นศ.รวมตัวให้กำลังใจ “อธิการบดี” มรภ.บุรีรัมย์ หลังศาลปกครองสั่งเพิกถอนเลือกตั้งหัวข่าว : บุรีรัมย์ – คณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กว่า 500 คน รวมตัวกันมอบดอกไม้และชูป้ายให้กำลังใจรักษาการอธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลัยฯ และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หลังศาลปกครองมีคำพิพากษาเพิกถอน การเลือกตั้งอธิการบดีรายละเอียดของข่าว : วันนี้ (10 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลาประมาณ 09.30 น. คณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กว่า 500 คน รวมตัวกันที่ลานหน้าอาคารนวัตปัญญา เพื่อมอบดอกไม้ พร้อมถือป้ายให้กำลังใจ รศ.มาลีณี จุโฑปะมา รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ดร.สุชาติ เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กรณีต่อสู้เพื่อความชอบธรรมของมหาวิทยาลัยฯ โดยผู้ฟ้องอธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ไม่ฟังเสียงจากมหาวิทยาลัย และได้เสนอตนเองเป็นผู้สมัครอธิการบดี ส่วนอธิการบดี มีคณาจารย์ 422 คน จากทั้งหมดกว่า 620 คน ให้เป็นอธิการบดีจากนั้นสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มีการสรรหาอธิการบดี เสนอวิสัยทัศน์ ปรากฏว่ารองศาสตราจารย์ มาลีณี จุโฑปะมา รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เสนอวิสัยทัศน์ได้ชัดเจนกว่า และได้รับเสียงสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จำนวน 22-0 เสียง จึงเป็นสาเหตุให้นำไปสู่การฟ้องร้อง และเป็นสาเหตุให้คณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พากันออกมามอบดอกไม้ ถือป้ายให้กำลังใจครั้งนี้ทั้งนี้ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2560 ศาลปกครองจังหวัดนครราชสีมามีคำพิพากษาคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปัญญา เจริญพจน์ เป็นโจทก์ ฟ้องนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์โดยพิพากษาให้เพิกถอนมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2560 ในวาระพิจารณาเลือกอธิการบดี มรภ.บุรีรัมย์ และเพิกถอนประกาศของสภา มรภ.บุรีรัมย์ โดยนายกสภา มรภ.บุรีรัมย์ เรื่อง ผลการเลือกอธิการบดี มรภ.บุรีรัมย์ ลงวันที่ 30 ม.ค. 2560 โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่มีมติและประกาศดังกล่าวส่วนคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.ที่ 37/2560 เรื่องการแก้ไขปัญหาการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา วันที่ 8 ส.ค. 2560 ซึ่งให้สถาบันอุดมศึกษามีอำนาจแต่งตั้งบุคคลใดที่มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษามาดำรงตำแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะได้นั้น ก็มิได้กำหนดคุณสมบัติในเรื่องอายุของบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้ง ดังนั้นเรื่องของอายุจึงต้องเป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 คือจะต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์….เรื่องและภาพ MGR Online เผยแพร่: 10 ก.ย. 2560 16:25 ปรับปรุง: 11 ก.ย. 2560 08:53 (สืบค้นเมื่อ 3 ตค. 63

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *