ยอดดอยอินทนนท์ : สูงที่สุดในสยาม

ใครๆ ก็รู้ว่า ยอดดอยอินทนนท์ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นยอดดอยที่สูงที่สุดในสยามหรือประเทศไทยเป็นปัจจุบัน คือมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางถึง 2565.3341 เมตร ตั้งอยู่ระหว่างละติจูด 18 องศา 28 ลิบดา ถึง 18 องศา 35 ลิบดา เหนือและระหว่างลองติจูด 98 องศา 29.5 ลิบดา ถึง 98 องศา 39.5 ลิบดา ตะวันออก และเมื่อมีความสูงขนาดนั้น ก็คงไม่ต้องบอกว่า อากาศบนยอดดอย จะหนาวเย็นขนาดไหน ตามข้อมูลจากเรดาร์บนดอยอินทนนท์ ปี 2537 อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 21.3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 3.0 องศาเซลเซียส มีความชื้นสูงถึง 100 เปอร์เซ็นต์ และความชื้นต่ำสุด 5 เปอร์เซ็นต์ (กู่แก้ว. 2542 : 7933)

ดอยอินทนน์ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ยอดดอยอยู่จุดที่แบ่งระหว่างอำเภอ 3 อำเภอ คือ อำเภอจอมทอง อำเภอแม่แจ่ม และอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ทั้งหมด 301,500 ไร่ หรือ 482.40 ตารางกิโลเมตร การเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ใช้เส้นทางหมายเลข 108 ไปทางอำเภอหางดง ผ่านอำเภอสันป่าตอง ถึงอำเภอจอมทอง ระยะทาง 58 กิโลเมตร และก่อนเข้าตัวอำเภอจอมทอง 1 กิโลเมตร มีถนนแยกขวามือไปดอยอินทนนท์ (ถนนจอมทอง-อินทนนท์) ระยะทาง 48 กิโลเมตร หรือจะเข้าไปอำเภอจอมทองก่อนเพื่อไหว้พระธาตุจอมทองก็ได้ อยู่ในตัวอำเภอเป็นพระธาตุประจำปีเกิด ปีชวด
ดอยอินทนนท์ เดิมชื่อดอยหลวง หรือดอยอ่างกา หรือดอยอ่างกาหลวง ดอยหลวง หมายถึงภูเขาสูงใหญ่ ส่วนดอยอ่างกานั้น มีเรื่องเล่ากันว่า ห่างจากยอดดอยอินทนนท์ไปไกลประมาณ 300 เมตร มีหนองน้ำ แต่ก่อนมีนกกาไปเล่นน้ำกันมากมาย เลยเรียกว่าดอยอ่างกา

ส่วนดอยอ่างกาหลวงนั้น มีเรื่องเล่าทำนองเดียวกันว่า “เป็นเพราะยอดดอยนี้มีแอ่งน้ำใหญ่ มีน้ำตลอดปี เป็นแหล่งน้ำของบรรดาสัตว์ใหญ่น้อยทั้งหลาย ทางด้านทิศใต้ของแอ่ง มีหินผาก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งมีลักษณะคล้ายอีกาเกาะอยู่ จึงได้ชื่อว่าอ่างกาหลวง และเรียกภูเขานี้ว่าดอยอ่างกาหลวง เหตุที่มีคำว่าหลวงซึ่งแปลว่า ใหญ่ ก็เพราะมีดอยอ่างกาน้อยอีกดอยหนึ่งทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของดอยอ่างกาหลวง แต่ไม่ทราบที่มาของชื่อดอยนี้ อนึ่ง ในภาษากะเหรี่ยงที่อำเภอแม่แจ่ม คำว่า “อ่างกา” แปลว่า “ดอยใหญ่” (กู่แก้ว. 2542 : 7930)

ในสมัยพระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 7 ปี พ.ศ. 2416 – 2440 พระองค์มีความหวงแหนป่าไม้มาก โดยเฉพาะดอยหลวงแห่งนี้ จึงได้รับสั่งไว้ว่า หากพระองค์ถึงแก่พิลาลัยแล้ว ให้นำพระอังคารของพระองค์มาไว้ ณ ดอยหลวงด้วย เพื่อพวกตัดไม้ทำลายป่าจะได้เกรงกลัว
พระเจ้าอินทวิชยานนท์ ได้ถึงแก่พิลาลัย ในปี พ.ศ. 2440 พระราชธิดา คือ เจ้าดารารัศมี ราชชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้อัญเชิญพระอังคารของพระองค์มาประดิษฐาน ณ สถูปบนยอดดอยหลวง เพื่อเป็นที่สักการะของประชาชนทั่วไป ดอยหลวงจึงได้ชื่อเป็น ดอยอินทนนท์ตั้งแต่นั้นมา
ต่อมาในเดือนเมษายน พ.ศ. 2458 เจ้าดารารัศมี พระราชชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประภาสประทับแรมบนดอยอินทนนท์ และโปรดให้สร้างกู่บรรจุอัฐิของพระเจ้าอินทวิชยานนท์ ผู้เป็นพระราชบิดาไว้ ณ ที่นั้น
ข้างกู่ที่เจ้าดารารัศมีสร้างไว้ มีเจดีย์องค์เล็กตั้งอยู่ เป็นเจดีย์ที่กองทัพอากาศ สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์และเป็นการเทอดพระเกียรติแด่พระเจ้าอินทวิชยานนท์ ได้สร้างไว้เมื่อปี พ.ศ. 2514
และเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2529 คณะเจ้านายฝ่ายเหนือ บุตรหลาน คณะสงฆ์ คณะทหารอากาศ และประชาชน ได้เห็นพ้องต้องกันว่า กู่องค์เดิมทรุดโทรม จึงร่วมสร้างกู่ขึ้นใหม่ครอบองค์เดิมไว้

กู่พระเจ้าอินทวิชยานนท์ ที่ปรากฎอยู่ในปัจจุบัน เป็นกู่ ก่ออิฐถือปูน เป็นทรงสี่เหลี่ยมย่อมุม ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมย่อมุม ส่วนยอดทำเป็นทรงปราสาท ซ้อนเป็นยอดแหลมขึ้นไปเป็นชั้น ๆ มีลวดลายปูนปั้นประดับ
ดอยอินทนนท์มีทิวทัศน์ที่สวยงาม นอกจากประกอบไปด้วยภูเขาสูงใหญ่หลายลูกแล้วยังเป็นต้นกำเนิดของลำธารหลายสาย และมีน้ำตกมากมายด้วย ตลอดทางขึ้นดอยจะมีทางแยกเข้าสู่น้ำตกไม้น้อยกว่า 12 แห่ง ลักษณะป่าเป็นป่าเมืองหนาว มีพันธุ์ไม้แปลก ๆ ที่หาดูได้ยาก เช่นกุหลาบพันปี ไม้อบเชย พญาเสือโคร่ง และไม้ตระกูลก่อหลายชนิด พวกมอส มี ข้าวตอกฤาษี เฟินออสมันดา กล้วยไม้มีค่า เช่น รองเท้านารี เป็นต้น

และเนื่องจากพื้นที่นี้อยู่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ กองกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การเข้าชมจึงต้องเสียค่าธรรมเนียมตามระเบียบ ดังนี้
ค่าธรรมเนียมรายบุคคล
ผู้ใหญ่ คนละ 10-20 บาท
เด็ก คนละ 5-10 บาท
ค่าธรรมเนียมยานพาหนะ
รถยนต์โดยสารไม่เกิน 50 คน คันละ 50 บาท
รถยนต์โดยสารเกิน 50 คน คันละ 80 บาท
รถยนต์น้ำหนัก 1 ตัน ถึง 6 ตัน คันละ 100 บาท
รถยนต์น้ำหนักเกิน 6 ตัน คันละ 200 บาท
รถยนต์ส่วนบุคคล
นำหนักไม่เกิน 1 ตัน คันละ 30 บาท
รถจักรยานยนต์ คันละ 10 บาท
รถจักรยาน คันละ 5 บาท

Comments are closed.