เรื่องสั้น หลายตอนจบ (นางก๊วก)

เรื่องสั้น หลายตอนจบ (นางก๊วก)
2
มีนา จัน ร่ายยาวต่อไปเกี่ยวกับปัญหา 1.5 1.7 อีกว่า นางหมานาย นางน่าจะชื่อ “อัญญี๋ หรือ “อัญญู๋ หรือ อัญเญ๋” ก็ไม่รู่ ไม่มีสาระที่จะจำ เธอได้ตำหนิเขาอย่างสาดเสียเทเสียว่า อ่านหนังสือไม่แตก อ่านกฎหมายไม่เข้าใจ โดยแจงว่า “ ในปี พ.ศ. 2542 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้จัดจ้างพนักงานทดแทนอัตราข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการออกนอกระบบในปี พ.ศ. 2545 โดยให้ได้รับเงินเดือนเพิ่มที่มากกว่าข้าราชการ โดยมีอัตราในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย เพิ่มขึ้น 1.7 เท่า สำหรับข้าราชการ สาย ก. และเพิ่มขึ้น 1.5 เท่า สำหรับข้าราชการ สาย ข. และ สาย ค. ตามข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) ซึ่งมีนายพิชัย รัตตกุล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน[2] จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการกำหนดอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ทดแทนอัตราข้าราชการ ซึ่งเงิน 1.7 เท่า และ 1.5 เท่า ไม่ใช่เงินเดือนทั้งหมด แต่เป็นเงินที่รัฐบาลจัดสรรเพื่อจ้างพนักงาน 1 อัตรา เมื่อหักเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสวัสดิการ และอื่นๆ ที่เหลือจึงเป็นเงินเดือน”
เห็นไหมล่ะ ท่านมีนา จัน “เงินที่หักไว้ .2 เปอร์เซนต์นะ ไม่ใช่เงินเดือนทั้งหมด แต่เป็นเงินที่รัฐบาลจัดสรรเพื่อจ้างพนักงาน 1 อัตรา เมื่อหักเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสวัสดิการ และอื่นๆ ที่เหลือจึงเป็นเงินเดือน” เข้าใจเปล่า
มีนา จัน ตัดบทว่า พอ..พอ อย่ามาพูดเพื่อให้ดูดีหรืออ้างหลักฐานเพื่อความถูกต้องให้เสียเวลาเลย เรื่องนี้มีคำพิพากษาศาลปกครองกลาง คดี 1.7/1.5 ม.เกษตร เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 พิพากษาให้ต้องจ่ายเงินเดือนเต็ม และจ่ายคืนย้อนหลังพร้อมดอกเบี้ยให้โจทย์ เข้าใจบ่อ.. นางก๊วกเอ้ย แหกตาดูเสียบ้าง มีนา จัน มีอารมณ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *