เดรัจฉานชัดๆ!

จิปาถะ

เดรัจฉานชัดๆ!

11

เรื่องสั้นคราวที่แล้ว อ. เป็ด ชมว่า “ชอบใจความคิดอันเฉียบแหลมของท่าน คิดได้ไง ต้องอ่านประวัติศาสตร์ จดหมายเหตุอีก และต้องตีความทำความเข้าใจลึกซึ้ง จึงจะสรุปออกมาได้ นับถือนับถือ” คำชมของ อ. เป็น ทำเอาผมไปไม่เป็นเลย ขอเรียนว่า ไม่ได้คิดได้ลึกซึ้งหรือเฉียบแหลมเฉียบคมอะไรหรอกครับ ลอกเขามาทั้งนั้น จับแพะชนแกะไปตามเรื่อง จริงๆครับผม..ขอบคุณครับ วันนี้ก็แบบเดิมครับผม

กล่าวกันว่า มนุษย์นั้นเหนือกว่าสัตว์เดรัจฉาน คือ “มีความสามารถที่จะคิด  ไม่ว่าจะยากจนหรือร่ำรวย มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงหรือต่ำต้อย  ทุกคนคิดได้ตามสมรรถนะ ตามความรู้และประสบการณ์ของตนเอง ดังนั้น ทุกคนจึงคิดไม่เหมือนกัน เช่นเดียวกับการเห็น มนุษย์เห็นไม่เมือนกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับ คุณสมบัติของตา มุมมองที่แตกต่าง เป็นต้น ทั้งความคิดและการเห็นที่แตกต่างกันนั้น เป็นข้อเท็จจริงที่ต้องยอมรับ เพราะความจริงเป็นเช่นนั้น

กฤษณมูรติกล่าวว่า “ การครอบงำคือสาเหตุสำคัญของความขัดแย้ง” เพราะชีวิตไม่ใช่สิ่งที่ถูกครอบงำ  แต่เป็นสิ่งที่มีค่าในฐานะของความเป็นมนุษย์”(4)

จากที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่า นางแต้ม รักษาการอธิการบดี ม.สารขัณฑ์นั้น พยายามทุกวิถีทางที่จะทำลายคุณค่าความเป็นมนุษย์ของผู้ใต้บังคับบัญชา โดยการครองงำทางความคิด ให้คิด ให้ทำตามที่ตนต้องการ และเมื่อใครขัดขืน เพราะยังเห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์ของตนเอง ก็จะถูกนางกลั่นแกล้งข่มขู่ทำร้ายทั้งผู้ขัดขืนเองและครอบครัวให้ได้รับความเดือดร้อนไปทั้งครอบครัว    จัญไรชนจริงๆ เดรัจฉานชัดๆ!

….

กฤษณมูรติ.(2529).ขอบข่ายความคิด The Network of Thought.พยับแดด แปล.สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published.