คัดค้าน การถ่ายทำภาพยนต์ เรื่อง Mortal Kombat

ลำดับเหตุการณ์กรณีการคัดค้านการถ่ายทำภาพยนต์เรื่อง Mortal Kombat ในวัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดมหาธาตุ และวัดไชยวัฒนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รศ.วิสุทธิ์ ภิญโญวาณิชกะ ประธานชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อม จ.พระนครศรีอยุธยา

กำลังยื่นหนังสือกับ นายสมคิด โชติกวณิชย์ อธิบดีกรมศิลปากร ร้องเรียนเรื่องการถ่ายทำภาพยนต์ในวัดพระศรีสรรเพชญ์

23 กันยายน 253

ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคำขออนุญาตถ่ายทำภาพยนต์ต่างประเทศในประเทศไทย มีความเห็นว่า ภาพยนต์เรื่อง Mortal Kombat ภาค 2 เป็นภาพยนต์ที่มีเนื้อเรื่องต่อเนื่องจากภาค 1 ซึ่งได้ถ่ายทำที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และได้มีมติอนุญาตให้บริษัท Outworld Production Limited ถ่ายทำภาพยนต์ดังกล่าวได้ โดยมอบหมาบให้กองทะเบียนกรมตำรวจ ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ ควบคุมการถ่ายทำ และในการถ่ายทำฉากที่เกี่ยวกับศาสนสถานมอบหมายให้กรมการศาสนาควบคุมการถ่ายทำ

Comments are closed.