เช็คช่วยชาติ ผ่าวิกฤตเศรษฐกิจโลก

วิสุทธิ์ ตูน  17  พ.ค. 2552

วิสุทธิ์ ตูน  ได้รับเช็คช่วยชาติ =  วิสุทธิ์ ตูน ช่วยชาติ (โอกาสอย่างนี้มีไม่มากนัก)

โครงการเช็คช่วยชาติ

ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายให้จ่ายเงินช่วยเหลือค่าครองชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ซึ่งเป็นบุคลากรภาครัฐ และผู้ประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม ในวันที่ 26 มีนาคม 2552 – 8 เมษายน 2552  โดยจ่ายเงินเป็น “เช็คช่วยชาติ” ให้รายละ 2,000 บาท และคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2552

เห็นชอบหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินตามโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชน และบุคลากรภาครัฐ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
ผู้มีสิทธิได้รับเช็คช่วยชาติ
ผู้ที่จะมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ ประกอบด้วย ประชาชน และบุคลากรภาครัฐ ซึ่งมีรายได้หรือค่าจ้างต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน ดังนี้

ผู้ประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม ได้แก่
ผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 มาตรา 39 มาตรา 40
ผู้ประกันตน ตามมาตรา 38 ที่สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2551 และยังได้รับความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายประกันสังคม ต่อไปอีก 6 เดือน
บุคลากรภาครัฐ ประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการทหาร ตำรวจ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว (เฉพาะงบบุคลากร) เจ้าหน้าที่ของรัฐอื่น ข้าราชการบำนาญ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดง อาสาสมัครทหารพราน
กลุ่มบุคคลอีก 6 กลุ่ม ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ (เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2552) ได้แก่
บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บุคลากรขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ
ทหารเกณฑ์ของกระทรวงกลาโหม
บุคลากรของหน่วยงานรูปแบบพิเศษ (องค์กรมหาชน)
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ครู บุคลากรด้านการศึกษาในโรงเรียนเอกชน
หมายเหตุ : สำหรับผู้ประกันตนในเขตกรุงเทพมหานคร

ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 สามารถมารับเช็ค ณ ลานคนเมือง กรุงเทพฯ ในระหว่างวันที่ 26 – 28 มีนาคม 2552 ระหว่างเวลา 8.00 – 17.00 น. หากไม่สามารถมารับเช็คในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด สามารถไปรับเช็ค ณ สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ ในระหว่างวันที่ 4 – 8 เมษายน 2552
ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และ 39 เขตกรุงเทพฯ ที่ไม่สามารถมารับเช็ค ภายในวันที่ 8 เมษายน 2552 สามารถไปรับเช็ค ณ สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2552 ในวันเวลาราชการ
http://www.chequechuaychart.com/

Comments are closed.