เรื่องสั้น เหตุเกิดที่มหาลัยสารขัณฑ์(ตอนจบ)

เรื่องสั้น เหตุเกิดที่มหาลัยสารขัณฑ์(ตอนจบ)

16

“คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา จึงมีมติให้ แจ้งซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดตำแหน่งเพื่อให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้รับเงินประจำตำแหน่งในกรณีผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีซึ่งได้รับแต่งตั้งในวาระของผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี ดังนี้”1 ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งได้จนถึงวันที่พ้นจากหน้าที่ดังกล่าวแต่ไม่เกิน 6 เดือนตามมาตรา 19 แห่งพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. 2538 และข้อ 9 ของกฎ กพอ. การได้รับเงินประจำตำแหน่ง ของ ข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 25562 สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง และปฏิบัติหน้าที่ในวาระเดียวกันกับผู้รักษาราชการ แทนอธิการบดีให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งได้จนถึงวันที่พ้น จากหน้าที่ตามวาระของผู้รักษาราชการแทนตามมาตรา 17 และมาตรา 18 แห่งพระราชกฤษฎีกาการให้ได้รับเงิน ประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. 2538 ประกอบข้อ 5 และ ข้อ 8 ของกฎ กพ.อ. การได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพ.ศ 2556”“เป็นอันว่าไม่ได้รับเงินประจำตำแหน่งใช่ไหม” คมถาม“ถูกต้อง 100 เปอร์เซ็นเต็ม” มีนา จัน สรุป “ดังนั้น ในกรณีของมหาลัยสารขัณฑ์ อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี สามารถรับเงินได้ จนถึง วันที่ 15 กันยายน 2560 เท่านั้น ส่วนเงินที่รับหลังจากวันที่ 16 กันยายน 2560 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน ขอให้รีบนำมาคืน หน่วยงานที่จ่ายเงินให้โดยด่วน มิฉะนั้น อาจจะถูกดำเนินคดี ในฐานทุจริต ซึ่งการรับเงิน 1 ครั้ง ถือว่ามีความผิด 1 กระทง ใน 1 ปี มีความผิด 12 กระทง ถ้าหากศาลลงโทษจำคุกกระทงละ 1 ปี เท่ากับว่า รับเงิน 1 ปี ถูกศาลพิพากษา ให้จำคุก 12 ปี ถ้ารับเงิน 2 ปี ก็จะถูกจำคุก 24 ปี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ที่เลี้ยงฉลองกันแล้ว ก็สอบถามว่า ในส่วนที่เลี้ยง จะไปเบิกคืนได้ที่ผู้ใด คำตอบ ก็ให้ไปรับคืนได้ที่นางแต้ม ได้ทุกคนเต็มตามจำนวนที่จ่ายไป” ฮ่า ฮ่า ฮ่า ประชาคมชาวสารขัณฑ์ หัวเราะชอบใจ…..จบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *