เรื่องสั้น เหตุเกิดที่มหาลัยสารขัณฑ์

เรื่องสั้น เหตเกิดที่มหาลัยสารขัณฑ์

12

ต่อมา เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ทางกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีหนังสือแจ้งมาว่าไม่สามารถนำเรื่องการแต่งตั้งอธิการบดีเสนอเพื่อโปรดเกล้าฯได้  จึงทำให้นายกสภามหาวิทยาลัยและนางแต้ม ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่า นางแต้ม ซึ่งเป็นเพียงข้าราชการบำนาญ มาปฏิบัติหน้าที่ รักษาการอธิการบดี โดยไม่ได้มีคำสั่งมอบหมาย  จึงแก้ปัญหาด้วยการออกคำสั่ง แต่งตั้งให้นางแต้มรักษาการอธิการบดี โดยอ้างมติการประชุม สภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 29 เมษายน 2562

แต่ปรากฏว่าการประชุมในวันนั้น ไม่มีวาระการประชุม เรื่อง การแต่งตั้งรักษาการอธิการบดีแต่อย่างใด  ฉะนั้น คำสั่งฉบับนั้น จึงเป็นคำสั่ง ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

แต่เหตุไฉน กรรมการสภามหาวิทยาลัย จึงปล่อยให้คำสั่ง ดังกล่าวออกมา โดยไม่มีผู้ใด ทักท้วง หรือคัดค้าน ?

จนกระทั่งวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 นายกสภามหาวิทยาลัย จึงได้มีคำสั่ง อีกฉบับหนึ่ง เพื่อแก้ไข วันที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีมติ ให้นางแต้มรักษาการอธิการบดี โดยเปลี่ยนจาก การประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 29 เมษายน 2562  มาเป็น วันที่ 18 มีนาคม 2560 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า

 “นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ยอมรับว่า การที่นางแต้ม ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรักษาการอธิการบดี มาตลอดเวลานั้น ไม่ชอบด้วยกฎหมาย”

ดังนั้น จึงพยายาม ที่จะออกคำสั่ง โดยอ้างมติ เดิม ในวันที่ 18 มีนาคม 2560 เพื่อให้นางแต้ม เป็นรักษาการอธิการบดีที่ชอบด้วยกฎหมาย

ซึ่งก็ขัดกับ หลักการในการออกคำสั่งทางปกครอง ที่ไม่สามารถออกคำสั่งให้มีผลบังคับย้อนหลังได้  ดังนั้น คำสั่งดังกล่าว จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน  

สรุปได้ว่า หลังจากวันที่ 16 กันยายน 2560 เป็นต้นมา นางแต้มเป็นรักษาการอธิการบดีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  และคำสั่งแต่งตั้งรักษาการ อธิการบดี ที่ลงนามโดย นายกสภามหาวิทยาลัยก็ไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วย จึงทำให้ เกิดผลเสียหายตามมาเป็นอันมาก  ดังต่อไปนี้

รออ่านต่อพรุ่งนี้ครับผม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *