เรื่องสั้น เหตุเกิดที่ ม. สารขัณฑ์

เรื่องสั้น เหตุเกิดที่ ม. สารขัณฑ์

27

1.ผู้สันทัดกรณี ได้นำ “คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 37/2560 ลงวันที่ 8 สิงหาคม2560 “ข้อ 3 มิให้นำบทบัญญัติที่เกี่ยวกับระยะเวลาในการรักษาราชการแทน ผู้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดี ที่บัญญัติอยู่ในกฎหมายจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษามาบังคับใช้กับ การรักษาราชการแทน ในระหว่างการดำเนินการสรรหาหรือดำเนินการเพื่อแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว” ทั้งนี้เพราะมีอาจารย์บางท่านเข้าใจผิดว่า นางแต..นั้นสามารถรักษาการอธิการบดีต่อเนื่องไปได้เลย เป็นอัตโนมัติ ตามคำสั่ง คสช. และจากความเข้าใจผิดดังกล่าว จะนำไปสู่ การลงมติ ของสภามหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ ในวันที่ 32 สิงหาคม นี้ (ย้ำ32 กลัวว่าอาจารย์บางคน จะคิดว่าเป็นเรื่องจริง) ว่านางแต.. เป็นรักษาการอธิการบดี ที่ชอบด้วยกฎหมาย โดยที่ ไม่จำเป็น ต้องมีคำสั่ง สภามหาวิทยาลัย ที่ออกโดยอาศัยอำนาจ ตามคำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 37/2560 แต่อย่างใด เพราะเหตุว่า1) นางแต..รักษาการอธิการบดี ตามมาตรา 33 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัย พ.ศ 2547 ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2560 เป็นเวลา 180 วัน จนถึงวันที่ 15 กันยายน 25602) นางแต..ได้รับการสรรหา ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดี ตั้งแต่ วันที่ 30 มกราคม 2560 (ก่อนวันที่ 8 สิงหาคม 2560 )จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามข้อ 33)ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2560 เป็นต้นไป จึง อยู่ในหว่าง ดำเนินการแต่งตั้ง ในตำแหน่งอธิการบดี ดังนั้น นางแต จึงเข้าหลักเกณฑ์ตามข้อ3 ได้รักษาการ ในตำแหน่ง อธิการบดี โดยอัตโนมัติ จนกว่าจะมีการโปรดเกล้า ตำแหน่งอธิการบดีทั้ง 3 องค์ประกอบ พอสรุปได้ว่า นางแต..เป็นรักษาการอธิการบดี ที่ชอบด้วยกฎหมาย โดย “ไม่ต้อง มีคำสั่ง สภามหาวิทยาลัย แต่งตั้ง”….2.ถ้าสมมุติ มีอีกกรณีหนึ่ง ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย สารขัณฑ์ ได้พิจารณา โดยมีเหตุการณ์ดังนี้1 นายคม หักศอก รักษาการอธิการบดี ตามมาตรา 33 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพ. ศ. 2547 ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2560 เป็นเวลา 180 วัน จนถึงวันที่ 15 กันยายน 25602 นางแต..ได้รับการสรรหาเป็นอธิการบดี(ไม่ใช่นายคม หักศอก) ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 (ก่อนวันที่ 8 สิงหาคม 2560 )จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามข้อ 33. ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป จึงอยู่ในระหว่าง ดำเนินการแต่งตั้ง นางแต..ในตำแหน่งอธิการบดี ดังนั้นนายคม หักศอก จึงเข้าหลักเกณฑ์ตามข้อ 3 ได้รักษาการในตำแหน่งอธิการบดี โดยอัตโนมัติ จนกว่าจะมีการโปรดเกล้า นางแต..ในตำแหน่งอธิการบดีจาก การสมมุติองค์ประกอบ ทั้ง 3 ประการ พอจะสรุปได้ว่า นายคม หักศอก เป็นรักษาการอธิการบดี ที่ชอบด้วยกฎหมาย ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน2560 จนถึงวันที่มีการโปรดเกล้า ตำแหน่งอธิการบดีคนใหม่ โดยที่ไม่ต้อง มี”คำสั่ง สภามหาวิทยาลัย” แต่งตั้ง ผู้รักษาการ อธิการบดี คนใหม่ ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560 ใช่หรือไม่?เรื่องแค่นี้ ถ้าหาก บุคคลที่มี ศ. รศ. หรือ ดร. นำหน้า คิดยังไม่ได้ ก็จงไปอยู่ในคุกเถอะครับ ไมเหมาะที่จะอยู่นอกคุกแล้ว คร๊าบบบบ….*หากท่านใดไม่เหมาะที่จะอยู่นอกคุก และต้องไปอยู่ในคุก ผมมีข่าวดีมาบอกครับ ลูกศิษย์หัวแก้วหัวแหวนผม ได้ย้ายจากเรือนจำอยุธยามาอยู่เรือนจำบุรีรัมย์ ต้องการใช้บริการทั้งเรือนจำสุรินทร์และบุรีรัมย์ บอกได้ครับผม 24 ชม.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *