เรื่องสั้น หัวใจเปื้อนชอล์ก ตอน ชีวิตหลังความตาย

colors

จิปาถะ
เรื่องสั้น หัวใจเปื้อนชอล์ก ตอน ชีวิตหลังความตาย
105
เมื่อถากถางซึ่งเป็นเจ้าของบ้าน รู้สึกเบื่อเรื่องที่คุยกัน ทำให้ทั้งผมและจานจินนั่งนิ่งไป
ถากถางเห็นพวกเราเงียบ ก็ตั้งคำถามอย่างเอาใจพวกเราว่า
“อาจารย์ครับ ผมยังสงสัยว่า เราพูดเรื่องจักรวาล มันเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายอย่างไรครับ”
“เกี่ยวซิ ที่พูดเรื่องจักรวาลก็เพื่อจะชี้ให้เห็นว่า ในพระพุทธศาสนานั้น พระพุทธเจ้าได้พูดถึงจักรวาลมาก่อนที่นักวิทยาศาสตร์จะเริ่มสังเกตและสงสัยว่า สัณฐานของโลกนั้นน่าจะกลม ไม่แบนอย่างที่เข้าใจกัน”
106
ผมอธิบายต่อไปว่า “ในพระพุทธศาสนา เรื่องจักรวาลปรากฏอยู่ใน จูฬนีสูตร ขอคัดเฉพาะส่วน ดังนี้
“ดูกร อานนท์ จักรวาลหนึ่งมีกำหนดเท่ากับโอกาสที่พระจันทร์พระอาทิตย์โคจร ทั่วทิศ
สว่างไสวรุ่งโรจน์ โลกมีอยู่พันจักรวาลก่อน ในโลกพันจักรวาลนั้น มีพระจันทร์
พันดวง มีอาทิตย์พันดวง มีขุนเขาสิเนรุพันหนึ่ง มีชมพูทวีปพันหนึ่ง มี
อปรโคยานทวีปพันหนึ่ง มีอุตตรกุรุทวีปพันหนึ่ง มีปุพพวิเทหทวีปพันหนึ่ง มี
มหาสมุทรสี่พัน มีท้าวมหาราชสี่พัน มีเทวโลกชั้นจาตุมหาราชิกาพันหนึ่ง มี
เทวโลกชั้นดาวดึงส์พันหนึ่ง มีเทวโลกชั้นยามาพันหนึ่ง มีเทวโลกชั้นดุสิตพัน
หนึ่ง มีเทวโลกชั้นนิมมานรดีพันหนึ่ง มีเทวโลกชั้นปรนิมมิตวสวัสตีพันหนึ่ง มี
พรหมโลกพันหนึ่ง ” (พระไตรปิฏกเล่มที่ 20 พระสุตตันตปิฏกเล่มที่ 12 : 520)
107
“จากที่นำเสนอมา จะเห็นได้ว่า สวรรค์หรือเทวโลกนั้นมีจริงและมีหลายชั้นเสียด้วย”
“มันมีเหตุผลน่าเชื่อถือหรือเปล่าครับอาจารย์” ถากถางกังขา
“ถ้าเราเชื่อเราศรัทธา ก็ไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงเหตุผล ก็อย่างที่ John Scotus Rivier (ค.ศ. 1358-1420) (อ้างจาก กฤษณา หงส์อุเทน.2552 : 8) นักปรัชญาทางศาสนาของยุโรปสมัยกลาง เขากล่าวว่า “ที่ใดมีเหตุผล ที่นั่นไม่มีศรัทธา”
แสดงว่า เรื่องชีวิตหลังความตาย เราก็จะพูดไปตามความเชื่อของเราใช่ไหมครับ
“ก็บอกแล้วไง ถ้าไม่เชื่อไม่ศรัทธาก็เลิกคุยเรื่องนี้ แต่ถ้าเชื่อก็จะพูดคุยกันต่อไป”
“ผมมองไม่เห็นทางที่จะคุยเรื่องที่เราไม่ค่อยรู้เหล่านี้ได้อย่างไรเลย”
“ถากถาง อย่าซีเรียส ถ้าไปไม่ถูก เปลี่ยนเรื่องพูดเสียก็จบ”
….
กฤษณา หงส์อุเทน.(2552). เผยความลับที่ไม่ลับของ “รหัสลับดาวินชี”.กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.

Comments are closed.