เรื่องสั้นเหตุเกิดที่ ม.สารขัณฑ์(เรื่องควรอ่าน 2/3)

เรื่องสั้นเหตุเกิดที่ ม.สารขัณฑ์(เรื่องควรอ่าน 2/3)


15
เรื่องการเบิกเงินประจำตำแหน่งหลังจากปฏิบัติหน้าที่มาครบ 180 วันแล้ว แต่การสรรหาอธิการบดีเพื่อโปรดเกล้าฯยังไม่ได้ เรื่องนี้
“คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับ การพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 และในการประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ทำหน้าที่แทน กพอ. ได้พิจารณาตามคำสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติข้างต้น ประกอบหนังสือสำนักงาน กพ.ด่วนที่สุดที่ นร1021.3/74 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ซึ่งได้ตอบข้อหารือ กรณีการได้รับเงินประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ซึ่งไม่เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา แล้วเห็นว่า ตามความในข้อ 3 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 37/2560 กำหนดเฉพาะการยกเว้นการปฏิบัติตามกฎหมายจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา เกี่ยวกับระยะเวลาในการรักษาราชการแทนผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีในระหว่างการดำเนินการสรรหาหรือ ดำเนินการเพื่อแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดี เช่นเดียว กับสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่กฎหมายจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา ไม่ได้มีบทบัญญัติบังคับเรื่องระยะเวลาการดำรงตำแหน่งไว้เท่านั้น และมิได้มีการกำหนดเรื่องการให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งไว้เป็นอย่างอื่น ดังนั้นการให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ของผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ที่ได้รับแต่งตั้งในวาระของ ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีตามความในข้อ 3 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 37/2560 จึงยังคงต้องถือปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามกฎ กพ.อ การได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพ.ศ 2556
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา จึงมีมติให้ แจ้งซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดตำแหน่งเพื่อให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้รับเงินประจำตำแหน่งในกรณีผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีซึ่งได้รับแต่งตั้งในวาระของผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีตามความในข้อ 3 ของคำสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 3 7/2560”
คมขัดขึ้น “ท่านว่ามาเสียยืดยาวฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลย สรุปมาดีกว่า ว่าได้รับเงินประจำตำแหน่งหรือไม่ และใครได้บ้าง ใครไม่ได้บ้าง จะได้รู้กันให้ชัดเจนเสียที”
“ได้” มีนา ตอบ “ แต่ต้องรออ่านต่อตอนสุดท้ายพรุ่งนี้ ครับ รู้เรื่องแน่นอน”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *