สดุดี ครูผล แจ่มแจ้ง

teacher

จิปาถะ
สดุดี ครูผล แจ่มแจ้ง
คำว่า ครู มาจากภาษาบาลีว่า ครุ แปลว่า ผู้สอน, ผู้แนะนำ, ผู้ควรแก่การเคารพนับถือ, ผู้ควรได้รับการยกย่อง
ส่วนความหมายที่ทราบกันดีโดยทั่วไปของครู คือ “ผู้สอน” การสอนเป็นการจัดประสบการณ์การการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน เพื่อพัฒนาให้เจริญเติบโตไปพร้อมๆกันทุกด้านตามวัย ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม เป็นการปูทักษะพื้นฐานของการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพการงาน และเป็นคนดีของสังคมต่อไป ดังนั้นจึงถือได้ว่า ครูคือผู้ที่รับภาระอันหนักหน่วงและยิ่งใหญ่ จะเห็นได้ว่า ครูที่สามารถปลูกฝังสิ่งต่างๆที่กล่าวมานั้นได้ จะต้องเป็นผู้ที่มีความเสียสละ ขยันหมั่นเพียร อดทน มุ่งมั่น มีวิสัยทัศน์ มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีพรหมวิหารธรรม คือ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา อันเป็นหลักธรรมสำคัญของผู้ที่เป็นครู
ครูผล แจ่มแจ้ง เป็นครูที่พร้อมทุกสิ่งตามที่กล่าวมา ซึ่งได้ปฏิบัติต่อพวกเราในฐานะครูกับศิษย์ ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ จนเกิดคุณสมบัติตามความหมายของคำว่า ครุ คือ ผู้ควรแก่การเคารพนับถือและควรได้รับการยกย่อง
ดังนั้น เนื่องในโอกาสที่ ครูผล แจ่มแจ้ง ครูของเรา มีอายุครบ 7 รอบ หรือ 84 ปี พวกเราผู้เป็นศิษย์ที่ยังเหลืออยู่ ได้รวมตัวกันได้ประมาณ 20 คน จัดพิธีไหว้ครู “ครุรำลึก” เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของท่านที่ได้อบรมสั่งสอนให้พวกเราได้เจริญเติบโต มีพื้นฐานความรู้ และมีอาชีพการงาน เป็นคนดีของสังคม ซึ่งเกิดจากการซึมซับความดีงามมาจากครู จนอาจกล่าวได้ว่า “ที่เราเป็นเช่นนี้ เพราะเรามีครูที่ดี”
ครู คือผู้ที่ให้ วิชา
ผล สำเร็จประจักษ์ตา อยู่พร้อม
แจ่ม จรัสดั่งดวงดารา ส่องสว่าง
แจ้ง จิตศิษย์นบน้อม กราบไหว้ ครูผล
พวกเรา นักเรียนชั้น ม.6 รุ่นแรก ขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ครูผล แจ่มแจ้ง และครอบครัว จงมีความสุข สมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ สุขภาพพลานามัยแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ พบแต่สิ่งที่ดีงามเป็นมงคล อยู่เป็นมิ่งขวัญของพวกเราเหล่าศิษย์ไปนานเท่านาน
กราบเท้าด้วยความเคารพอย่างสูง
นักเรียน ม. 6 โรงเรียนคงคาราม รุ่นแรก พ.ศ. 2501
………………..
ภาพปก : หนังสือที่ระลึกงาน “ครุรำลึก” ครูผล แจ่มแจ้ง
ฝีมือ ครูนพแก้ว ประยูรเมธา ครูศิลปะ โรงเรียนไตรภูมิวิทยา จ.บุรีรัมย์

Comments are closed.