จิปาถะ เรื่องสั้น โจรปล้นเงินเดือน (ลำแสงแห่งรุ่งอรุณ)

วันพุธที่ 3  มีนาคม   2564

จิปาถะ เรื่องสั้น โจรปล้นเงินเดือน (ลำแสงแห่งรุ่งอรุณ)

3

ในคัมภีร์พระเวท บรรยาย การกำเหนิดของจักรวาลว่า “แต่เดิมนั้นโลกและสวรรค์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ต่อมามีเส้นแกนโลกมาตัดให้ขาดออกจากกัน ถ้าเปรียบเส้นแกนนี้เหมือนลำแสงพระอาทิตย์ยามรุ่งอรุณ ในความมืดมิดแห่งราตรีกาล เราไม่สามารถแยกท้องฟ้าออกจากแผ่นดิน หากเมื่อพระอาทิตย์ฉายลำแสงแรกแห่งรุ่งอรุณ ลำแสงนั้นเปรียบดังเสาแกนที่มาตัดแบ่งแยกท้องฟ้าและผืนดินออกจากกัน ลำแสงอาทิตย์ยามรุ่งอรุณ “แยกท้องฟ้ากับผืนโลกที่เคยร่วมอาณาเขตเดียวกันออกจากกันจนกลายเป็นภพที่แตกต่างกัน” ฉันใดก็ฉันนั้น เสาหลักแห่งพระอาทิตย์ก็แบ่งแยกสวรรค์ออกจากโลกเมื่อยามรุ่งอรุณของการก่อเกิดจักรวาล” (สนอดกราส.สัญลักษณ์แห่งพระสถูป.2541)

ในระหว่างความดีกับความชั่ว หรืออีกนัยหนึ่งคือ “ศีลธรรม” ซึ่งตามพจนานุกรมให้ความหมายว่า ความประพฤติที่ดีที่ชอบ, ศีลและธรรม  ธรรมในระดับศีล.

ถ้าเรานำความเชื่อเรื่องเสาแกนหลักมาใช้กับเรื่องศีลธรรม ศีลธรรมก็คือเสาแกนหลักที่คอยค้ำความประพฤติของมนุษย์ให้อยู่ในกรอบของการประพฤติปฏิบัติที่ดีงาม  เมื่อใดที่เสาแกนหลักนี้ยังตั้งอยู่ ความดีงามหรือความสว่างก็ยังปรากฏอยู่  แต่เมื่อใดเสาแกนหลักของศีลธรรมถูกถอนออกไป ความมืดก็จะปรากฏ มนุษย์ก็จะมองไม่เห็นอะไรเลย นึกเห็นแต่ตัวเองเท่านั้น  เมื่อเหมือนอยู่ตัวคนเดียวในความมืด มนุษย์ก็จะทำอะไรตามแต่ใจ เพราะไม่มีใครรู้ใครเห็น จนมีคำกล่าวว่า “ความมืดเป็นปัจจัยสำคัญของการก่ออาชญากรรม”

ที่นำเสนอมานั้นก็เพื่อจะเปรียบเทียบให้เห็นว่า  ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ในยุคนี้นั้น ทั้งนายกสภาฯ กรรมการสภาฯ และนางแต้มนั้น ได้ยกเสาแกนหลักของศีลธรรมที่ตั้งมาเกือบจะครบ 50 ปี ออกไปเสียแล้ว พวกเขาจึงพร้อมที่จะก่ออาชญากรรมได้ในทุกรูปแบบ

ดังนั้น ที่มหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ขณะนี้  จึงปกคลุมไปด้วยความมืดมิด ความชั่วร้ายต่างๆบรรดามี นี่คือคำตอบที่ว่า นางแต้มนั้น มิได้มีสถานภาพอะไรในมหาวิทยาลัยเลย แต่นางก็สามารถลอยหน้าลอยตาเป็นรักษาการอธิการบดีอยู่ได้โดยไม่อาย  เพราะนางนั้นอยู่ในความมืดบอด นางมองไม่เห็นใคร นางอยู่เหนือเส้นศีลธรรม  ศีลธรรมไม่มีความหมายกับนาง  นางจึงทำอะไรต่อมิอะไรได้สารพัด  อันตรายมากนะครับเมื่อต้องอยู่กับคนประเภทนี้

ผมไม่รู้ว่า ถึงเวลาหรือยังที่พวกเราจะต้องช่วยกันนำเสาแกนหลักศีลธรรมให้กลับมาตั้งไว้เหมือนเดิม เพื่อขจัดความมืดบอดให้หมดไป ลำแสงแรกของรุ่งอรุณจะได้ปรากฏขึ้นเสียที  รอนานเกินไปเสียแล้ว ครับผม

….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *