จิปาถะ เรื่องสั้น โจรปล้นเงินเดือน (ของฝาก)

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 (กรอบพิเศษ)

จิปาถะ เรื่องสั้น โจรปล้นเงินเดือน (ของฝาก)

22

ผมไม่ทราบว่า ตอนนี้กรรมการสภามหาวิทยาลัยสารขัณฑ์กำลังประชุมกันอยู่ และมีการพิจาณาเสนอชื่อนางแต้มเพื่อขอโปรดเกล้าหรือไม่? แต่จะอย่างไรก็ช่าง ผมขอนำของฝากจากผู้สันทัดกรณีมาเพื่อสภาฯได้พิจารณา ดังนี้ ครับผม“การประชุมของสภามหาวิทยาลัยสาระขัณฑ์ในวันนี้ขอฝากให้กรรมการ สภามหาวิทยาลัยสารขันฑ์ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของผู้ที่จะเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นอธิการบดีแม้ว่าศาลปกครองสูงสุดจะตัดสินว่าผู้ที่อายุเกิน 60 ปี สามารถดำรงตำแหน่งอธิการบดีได้ก็ตาม ในประเด็นต่อไปนี้คือ1.กระทำอันมิบังควรต่อสถาบันอันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทยแล้วยังขาด จิตสำนึก โดยเมื่อยังไม่มีการ ขอพระราชทานอภัยโทษแต่อย่างใด เว้นแต่กรรมการสภาฯจะ เห็นด้วย และสนับสนุน การกระทำนั้น ด้วย2 ผู้ที่ เป็นจำเลย คดีอาญา ต่อศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามมาตรา 1573 เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่าง การดำเนินการถูกสอบสวนตามคำสั่งของ ป.ป.ช.4 เป็นผู้ที่กลั่นแกล้งผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยการหักเงิน ของพนักงานมหาวิทยาลัยไปไว้ โดยไม่ยอมจ่าย ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นเจ้าของเงิน ถึงแม้ว่าศาลปกครองสูงสุด จะตัดสินแล้วว่าเงินดังกล่าวจะต้องจ่ายให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยก็ตาม แต่ก็ ไม่มี จิตสำนึก ที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดกลับมาอ้างว่า เป็นเรื่องเฉพาะมหาวิทยาลัย ที่ฟ้องศาล5 ผู้ที่มีปัญหากับผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่ตลอดเวลาโดยการกลั่นแกล้ง ผู้ที่มีความคิดเห็นต่าง6 ได้ดำเนินการ แจ้งความดำเนินคดี กับผู้ใต้บังคับบัญชา จำนวนถึง 16 ราย เรื่องอยู่ในระหว่างพิจารณาคดีอยู่ที่ศาลหลายจังหวัด แสดงถึง ความไร้จิตเมตตากรุณา ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา7 ร่วมกันทำเอกสารเป็นเท็จ เกี่ยวกับคำสั่งสภามหาวิทยาลัย เพื่อแต่งตั้งนางแต้มเป็นผู้รักษาการอธิการบดีในปี 2562 และ 25638 เป็นรักษาการอธิการบดีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 25609 มีข้อสงสัยเกี่ยวกับ นำดินของทางราชการ ไปขายให้แก่เอกชนว่าดำเนินการชอบตามกฎหมายหรือไม่ จำนวนเงินกับจำนวนดินสอดคล้องกันหรือไม่ เงินตกไปอยู่ในกระเป๋าใครหรือไม่ ควรให้ชี้แจงให้ชัดเสียก่อน10 อื่นๆ อีกหลายประเด็น เกี่ยวกับการบริหารที่ไม่โปร่งใสเกี่ยวกับการก่อสร้างและการจัดซื้อจัดจ้างกับในกลุ่มผู้บริหารด้วยกัน การนำรถของทางราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว เป็นต้นจากประเด็นต่างๆหากไม่พิจารณาให้รอบคอบ กรรมการสภาก็จะมีคดีเพิ่มเสียเองและเป็นการขัดต่อมติ ครมเกียวเกี่ยวกับเรื่องการเสนอโปรดเกล้าฯ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *