จิปาถะ เรื่องสั้น โจรปล้นเงินเดือน (ก็ยังขาดคุณสมบัติอยู่ดี)

วันศุกร์ที่ 29  มกราคม  2564

จิปาถะ  เรื่องสั้น โจรปล้นเงินเดือน (ก็ยังขาดคุณสมบัติอยู่ดี)

29

ในที่สุดปัญหาเรื่องนางแต้ม ตัวละครของผม หรือรักษาอธิการบดี ที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย  มหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ ซึ่งมีอายุเกิน 60 ปีนั้น ศาลปกครองฯ ได้พิพากษาแล้วว่า สามารถดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ได้  ฉะนั้น เรื่องนี้ก็ถือว่าจบลงโดยบริบูรณ์ 

แต่เรื่องที่ยังไม่จบและอีกหลายเรื่องก็คือ เรื่องการรักษาการอธิการบดีของนางแต้ม เพราะนางเป็นรักษาการเถื่อนมาตั้งแต่ วันที่ 16 กันยายน 2560 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฏหมาย ตามที่กฤษฏีกาที่ได้ตีความเรื่อนี้ไว้แล้ว่า “ในข้อกฏหมายเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีครบหนึ่งร้อยแปดสิบวัน ตามที่บัญญัติในมาตรา 32 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2547 ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งได้หารือไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา ซึ่งมีประเด็นว่า ผู้รักษาการในตำแหน่งอธิการบดีคนหนึ่งสามารถดำรงตำแหน่งได้เพียงเท่าที่กฏหมายกำหนดระยะเวลาไว้ เพื่อสภามหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีต่อไปโดยเร็ว ดังนั้น เมื่อสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีครบหนึ่งร้อยแปดสิบวันแล้ว จะแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีคนเดิม เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีซ้ำอีกวาระหนึ่งไม่ได้ เพราะไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของบทบัญญัติดังกล่าว ซึ่งเป็นประเด็นที่มีความผูกพันสถาบัน”

กล่าวได้ว่า  ถึงศาลจะพิพากษาว่านางแต้มจะมีคุณสมบัติเป็นอธิการบดีได้ แต่นางก็ยังขาดคุณสมบัติเรื่องทำผิดกฏหมายนี้อยู่ดี

ถามว่า  “นางแต้ม ตัวละครของผมจะยังพอเป็นอธิการบดีได้อยู่อีกหรือ?”

…..

Leave a Reply

Your email address will not be published.