จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่สารขัณฑ์  (เรียนราม)

วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2566

จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่สารขัณฑ์  (เรียนราม)

22

มีนา จัน ถามคม หักศอกว่า “คนที่เขาฟ้องแกเป็นใคร  เขากล่าวหาอะไรแกบ้าง?

คม หักศอก ตอบว่า ฉันก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใคร ไม่เคยรู้จักหรือเห็นหน้าเห็นตามาก่อน เดี๋ยววันที่ 13 เดือนหน้า ศาลนัด ก็คงได้พบกัน เขาเป็นโจทฟ้องฉันเป็นจำเลยที่ 1 และมณัณญา ที่แสดงความคิดเห็นในโพสต์ฉันเป็นจำเลยที่ 2 ว่า “เรื่องที่ฉันโพสต์ในเฟสบุกส์ หรือ จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่สารขัณฑ์ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน ถึงสิ้นเดือนกันยายน มีหลายวันที่เขาถือว่าเป็นความผิด ต่อกฏหมายอาญาตาม มาตรา 328,มาตรา 83,มาตรา 91 และได้ขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาลงโทษฉันและมณัณญา และขอให้ศาลสั่งและบังคับตามคำขอต่อไปนี้ คือ ให้ฉันชดใช้ค่าเสียหายแก่เขาเป็นเงิน 250,000 บาท, ลบข้อความในเฟสหรือสื่อออนไลน์ทั้งหมด,กล่าวขอโทษในหน้าหนังสือพิมพ์หรือสื่อออนไลน์เป็นเวลา 7 วัน และให้จำเลยทั้ง 2 จ่ายค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความในอัตราสูงสุดแทนเขา

ที่นี้ก็มาดูว่า เขากล่าวหาว่าฉันทำผิด ตามมาตรา 328  “ถ้าความผิดฐานหมิ่นประมาทได้กระทำโดยการโฆษณาด้วยเอกสาร ภาพวาด ภาพระบายสี ภาพยนตร์ ภาพหรือตัวอักษรที่ทำให้ปรากฏไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ แผ่นเสียง หรือสิ่งบันทึกเสียง บันทึกภาพ หรือบันทึกอักษร กระทำโดยการกระจายเสียง หรือการกระจายภาพ หรือโดยกระทำการป่าวประกาศด้วยวิธีอื่น ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท”

มาตรา 83 “ในกรณีความผิดใดเกิดขึ้นโดยการกระทำของบุคคลตั้งแต่ สองคนขึ้นไป ผู้ที่ได้ร่วมกระทำความผิดด้วยกันนั้นเป็นตัวการ ต้องระวางโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น”

มาตรา 91”เมื่อปรากฏว่าผู้ใดได้กระทำการอันเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ศาลลงโทษผู้นั้นทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป แต่ไม่ว่าจะมีการเพิ่มโทษ ลดโทษ หรือลดมาตราส่วนโทษด้วยหรือไม่ก็ตาม เมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้ว โทษจำคุกทั้งสิ้นต้องไม่เกินกำหนดดังต่อไปนี้ (1) สิบปี สำหรับกรณีความผิดกระทงที่หนักที่สุดมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกินสามปี (2) ยี่สิบปี สำหรับกรณีความผิดกระทงที่หนักที่สุดมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกินสามปีแต่ไม่เกินสิบปี

(3) ห้าสิบปี สำหรับกรณีความผิดกระทงที่หนักที่สุดมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกินสิบปีขึ้นไป เว้นแต่กรณีที่ศาลลงโทษจำคุกตลอดชีวิต”

“คม หักศอก มองหน้ามีนา จันและบอกว่า “สงสัยว่าฉันต้องไปสมัครเรียนกฏหมายที่ ม.รามซะละมั้ง”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *