จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่กำแพง ( 180 วัน)

วันเสาร์ที่ 10 กรกฏาคม  2564 

จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่กำแพง ( 180 วัน)

9

คุณ Piggypink Pinmanee  แฟน fc ถามว่ารักษาการ อธก. จะอยู่นานแค่ไหนคะ ถ้ายังไม่ได้รับการโปรดเกล้าฯ

ผู้สันทัดกรณี ตอบว่า “ตาม พรบ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 33 ในกรณีที่ผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้รองอธิการบดีเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรองอธิการบดีหลายคน ให้รองอธิการบดีซึ่งอธิการบดีมอบหมายเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าอธิการบดีมิได้มอบหมาย ให้รองอธิการบดีซึ่งมีอาวุโสสูงสุดเป็นผู้รักษาราชการแทน

ในกรณีที่ไม่มีผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีตามความในวรรคหนึ่ง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้หรือไม มีผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตาม มาตรา 29 คนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีแต่ต้องไมเกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 37/2560 ข้อ ๓ มิให้นําบทบัญญัติที่เกี่ยวกับระยะเวลาในการรักษาราชการแทนผู้ดํารง

ตําแหน่งอธิการบดีที่บัญญัติอยู่ในกฎหมายจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา มาใช้บังคับกับการรักษาราชการแทน

ในระหว่างการดําเนินการสรรหาหรือดําเนินการเพื่อแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าว

ข้อที่จะต้องพิจารณาว่าอยู่ในเงื่อนไขตามข้อ 3 ของคำสั่ง คสช. ที่ 37/2560

1.ขณะนี้อยู่ในระหว่างการสรรหาอธิการหรือไม่

คำตอบคือ ไม่ เพราะสรรหาเสร็จสิ้นไปแล้ว

2.อยู่ในระหว่างดำเนินการแต่งตั้งอธิการบดี(เสนอเพื่อโปรดเกล้า)หรือไม่

คำตอบ คือไม่ เพราะ

ก.การสรรหาอธิการบดีของกรรมการสรรหาไม่ชอบด้วยกฏหมายดังนั้น มติของสภามหาวิทยาลัยก็ย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วย

ข.คำสั่งนายกรัฐมนตรีห้ามไม่ให้เสนอเรื่องที่มีปัญหาเช่นการฟ้องศาลปกครอง และปัญหานั้นยังไม่มีข้อยุติ เพื่อพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้า อันเป็นการสร้างความระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท

สรุป เมื่อไม่เข้าเงื่อนไขของคำสั่ง หน.คสช ก็สามารถรักษาการได้ไม่เกิน 180 วันเท่านั้น ตาม พรบ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พศ.2547 เช่นเดิม

แต่จากข้อเท็จจริงปรากฏว่าการสรรหาอธิการไม่ชอบด้วยกฎหมายและมีผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนั้นสภามหาวิทยาลัยต้องทบทวนการสรรหาและการแต่งผู้รักษาราชการ โดยด่วน เพราะถ้าปล่อยไว้นานก็จะมีความผิดอีกหลายมาตราตามมา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *