จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่สารขัณฑ์  (อีตัวเหี้ย)

วันอังคารที่ 12  กรกฏาคม  2565   (กรอบบ่าย)

จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่สารขัณฑ์  (อีตัวเหี้ย)

12

และแล้ว อีตัวเหี้ย ก็ออกคำสั่งปลดออก หญิงกล้า จนได้ มีนา จัน พูดพร้อมกับถลึงตาใส่ คม หักศอก “อีเหี้ย ตัวละครของมึงมันบัดซบ เลวระยำจริงๆ ไม่มีความเมตตาเลยแม้แต่น้อน สัตว์เดรัจฉานชัดๆ ปลดเขาออกได้ไง ลูกเต้าเขาจะกินจะอยู่กันอย่างไร อีเปรต  ไม่รู้จะด่าแม่มันอย่างไรแล้ว อีห่าจิกเอ้ย!

“แถม อีเหี้ยนี่ ยังป้องกันตัวเองไว้อย่างรัดกุมนะว่า “คณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงได้มีมติ เป็นเอกฉันท์ให้ลงโทษปลด หญิงกล้า ออกจากราชการ อีกทั้งมหาวิทยาลัยได้นำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณา คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นควรลงโทษทางวินัย หญิงกล้า ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง กรณีไม่มาปฏิบัติหน้าที่  ระหว่าง มกราคม ถึง พฤษภาคม  เป็นระยะเวลาถึงร้อยกว่าวัน “เป็นการละทิ้งหน้าที่ราชการเกินกว่า 15 วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร” พฤติการณ์เป็นการกระทำความผิดวินัอย่างร้ายแรง   กรณีเป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยความผิดและลงโทษได้ จึงให้มหาวิทยาลัยออกคำสั่งลงโทษทางวินัยโดยการปลด หญิงกล้า ออกจากราชการ ตั้งแต่ กรกฎาคม 65

และนางแต้มก็จัดการออกคำสั่ง ปลดออก หญิงกล้า ตามมติที่เป็นเอกฉันท์ของทั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง และ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ของนางแจ็ดแจ๋ น้องสาว”

“มีประเด็นที่สำคัญคือ “การละทิ้งหน้าที่ราชการเกิน 15 วัน นั้น “ ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมื่อปี 36 เรื่องปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการลงโทษข้าราชการผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ข้อ 1.1 ปรับปรุงถ้อยคำเพื่อให้เกิดความชัดเจนจากความว่า “ละทิ้งหน้าที่ราชการไปเกินกว่า 15 วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร” เป็น “ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า 15 วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และไม่กลับมาปฏิบัติราชการอีกเลย”

ฉะนั้น กรณีของหญิงผู้กล้า จึงไม่เข้าข่ายการละทิ้งหน้าที่ราชการเกินกว่า 15 วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เพราะหญิงผู้กล้าก็ยังทำงานอยู่ที่นั่น และได้รับเงินเดือนเป็นประจำตลอดมา แต่ วันนี้ เร็วมาก ได้มีการลบชื่อลงเวลาทำงานของหญิงกล้าออกไปแล้ว ทุด! ไอ้พวกชั่ว

งานนี้ยาวครับ ไล่คนออกจากงานนั้นมันไม่ง่ายอย่างที่คิด และไอ้พวกที่เป็นเครื่องมือรับใช้เขาดีนัก วันหนึ่งจะพบกับความสูญเสีย ความเจ็บปวด และทุกข์ทรมาน  เดียวดาย “นอนอยู่ในคุก”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *