จิปาถะ เรื่องสั้น อีเถื่อน (เถื่อน/ไม่เถื่อน)

วันจันท์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564
จิปาถะ เรื่องสั้น อีเถื่อน (เถื่อน/ไม่เถื่อน)
2
ผมได้บอกไว้แล้วว่า การประชุมสภามหาวิทยาลัยกำแพงมณีครั้งต่อไป ถ้าสภาฯ รับรองรายงานการประชุมที่ค้างคาอยู่ คุณปอสิต ก็จะได้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการอธิการบดีเต็มรูปแบบเสียที ตั้งแต่วันที่สภาฯออกคำสั่ง แต่ถ้าสภาฯไม่รับรองรายงานการประชุม คุณปอสิตก็จะชวด แต่เป็นชวดที่ไม่ได้แปลว่า หนู ตามปีนักษัตร แต่เป็นชวดที่แปลว่า อด ไม่ได้ดังหวัง เรื่องนี้มาฟังความเห็นของผู้สันทัดกรณีดูครับผม
“คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 37/2560 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา ข้อ 3 มิให้นําบทบัญญัติที่เกี่ยวกับระยะเวลาในการรักษาราชการแทนผู้ดํารง
ตําแหน่งอธิการบดีที่บัญญัติอยู่ในกฎหมายจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา มาใช้บังคับกับการรักษาราชการแทน “ในระหว่างการดําเนินการสรรหาหรือดําเนินการเพื่อแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าว”
ตาม พรบ.มรภ.2547 กำหนดให้ ผู้ที่รักษาราชการแทนอธิการบดีได้ไม่เกิน 180 วัน แต่สามารถรักษาราชการแทนอธิการบดีเกิน180วันได้ถ้าหากอยู่ในระหว่าง
1.การดำเนินการสรรหาอธิการบดีหรือ
2.ดำเนินการเพื่อแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี
ถ้าพิจารณาจากข้อ 1 การสรรหาอธิการบดี ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2564 จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ของคำสั่งหัวหน้า คสช.
ถ้าพิจารณาจากข้อ2. อยู่ในระหว่างการดำเนินการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีหรือไม่ คำตอบคือไม่ เพราะการสรรหาอธิการบดีมีปัญหาเนื่องจากผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการสรรหาได้นำเรื่องไปฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองได้ประทับรับฟ้องแล้วเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม2564 ดังนั้น การดำเนินการสรรหาจะต้องยุติลงจนกว่าศาลปกครองจะตัดสินคดีถึงที่สุด ซึ่งเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
ประกอบกับหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่นร.0508/ว001ลงวันที่23กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องแนวทางการปฏิบัติ ในการเสนอเรื่อง ที่จะต้องนำความกราบบังคมทูล ขอพระราชทานพระกรุณา ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งกำชับ ให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลพระกรุณา จะต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และมีข้อมูลอันเป็นที่ยุติชัดเจนก่อนที่จะส่งเรื่องมา เพื่อขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาต่อไป การดำเนินการแต่งตั้งอธิการบดีจึงต้องยุติจนกว่าศาลปกครองจะตัดสินคดีถึงที่สุด
ดังนั้นคุณปอสิต สามารถรักษาราชการแทนอธิการบดีได้เพียง 180 วันเท่านั้น คือ ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2564 และสภามหาวิทยาลัยหนองปลิง จะต้องแต่งตั้งผู้รักษาราชการคนใหม่ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป
ถ้าสภามหาวิทยาลัยไม่ดำเนินการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีคนใหม่ ก็ต้องขอแสดงความยินดีล่วงหน้าว่า จะได้รับ เหรียญทองโอลิมปิกเพิ่มอีก 1 เหรียญ คือ มาตรา 157 ต้องรับโทษจำคุก 1ปี ถึง 10 ปี
คุณปอสิตก็จะได้ชื่อว่า”รักษาราชการแทนอธิการบดีเถื่อน” ทันที
….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *