จิปาถะ เรื่องสั้น (วันพิพากษา)

จิปาถะ เรื่องสั้น (วันพิพากษา)

24

วันนี้ผมขอนำการวิเคราะห์คำสั่งของผู้สันทัดกรณีมายืนยันกับประชาคมชาวสารขัณฑ์ ให้ได้ทราบข้อเท็จจริงว่า นางแต้มนั้น เป็นรักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ ที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย เพราะไม่มีคำสั่งแต่งตั้ง และผู้สันทัดกรณียังได้เสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ เพื่อโปรดพิจารณาด้วย ครับผม“การประชุมสภามหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ ในวันที่ 27 กันยายน 2563 ถือว่าเป็นโอกาสดี และโอกาสเหมาะสม ที่จะแก้ไขปัญหา ของมหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ ที่สะสมไว้ จนเดินต่อไปไม่ได้แล้ว รังแต่จะสร้าง ปัญหาเพิ่มขึ้นจนไม่มีที่สิ้นสุด และจะมีคดีความ เพิ่มขึ้น จนหาจุดจบไม่เจอ แต่ถ้าหาก นายกสภามหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ อยากจะให้มหาวิทยาลัย เดินไปข้างหน้า ตามที่ นายกสภาฯ ได้เคยพูดไว้ สามารถกระทำได้ โดยไม่ยากเลย เพียงแต่ว่า ขอให้ยอมรับความจริง กับสิ่งที่เกิดขึ้นมา แล้วหาทางแก้ไข ในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เสียให้ถูกต้อง เรื่องใดที่มันเป็นปัญหาก็หันหน้ามาคุยกัน เพื่อหาทางออกที่ดี ไม่ใช่คอยแต่จะตะแบง เอาชนะคะคานกันแต่อย่างเดียวไม่ได้แล้ว โดยทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือแก้ปัญหา อะไรที่ไม่ถูกต้อง ก็ต้องยอมรับ แล้วหาทาง ทำให้ถูกต้อง ส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นมาแล้ว ก็ควรจะหาทาง ทำความเข้าใจกัน แก้ไขเยียวยากัน โดย สภามหาวิทยาลัย ต้องร่วมมือกันแก้ไข ทีละประเด็น ดังนี้1. กรณีคำสั่ง สภามหาวิทยาลัย ที่แต่งตั้งรักษาการอธิการบดี ต้องพิจารณา ทีละประเด็น คือ1.1 คำสั่งสภามหาลัยที่ 03/2560 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2560 เรื่องการแต่งตั้งรักษาราชการอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2560 ถึง วันที่ 15 กันยายน 2560 เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ คำตอบ ก็คือ เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย1.2 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 05/2562 ลงวันที่ 29 เมษายน 2562 เรื่องการแต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่ คำตอบ เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะในคำสั่ง อ้างถึงมติ ที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 04/2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 และอ้างคำสั่งคสช ที่ 37/2560 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2560 แต่โดยข้อเท็จจริงแล้ว ในการประชุมสภามหาลัยในวันดังกล่าวไม่มีวาระ การแต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดีแต่อย่างใด ดังนั้น คำสั่งดังกล่าว เป็นคำสั่ง ที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง เพราะสภาไม่ได้ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ในการแต่งตั้ง ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีแต่อย่างใด คำสั่งดังกล่าวจึงเป็นโมฆะ1.3 คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 04/2563 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่องแก้ไขคำสั่ง แต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดี โดยแก้ การประชุมสภามหาลัยครั้งที่ 04/2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 เป็นการประชุม สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 03 /2560 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560 โดยอ้างว่ามีความคลาดเคลื่อน เกี่ยวกับสมัยประชุมส่วนสาระสำคัญยังคงเหมือนเดิม เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ คำตอบก็คือ เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจาก วันที่ 18 มีนาคม 2560 ยังไม่มีคำสั่ง คสช. ที่ 37/2560 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2560 และคำสั่งแต่งตั้ง รักษาราชการแทน อธิการบดี ไม่สามารถออกคำสั่งให้มีผลย้อนหลังได้ เนื่องจากไม่มีกฎหมายใดที่ให้อำนาจ กับสภา มหาวิทยาลัย ออกคำสั่งแต่งตั้งรักษาการ แทนอธิการบดี ย้อนหลังได้ดังนั้นคำสั่งสภามหาลัย ที่ 05/2562 และคำสั่งสภามหาลัย ที่ 04 /2563 จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่มีผลบังคับ2. ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560 จนถึงปัจจุบัน ผู้รักษาราชการ แทนอธิการบดี ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่จะต้องเรียงลำดับเหตุการณเพื่อพิจารณาดังนี้2.1วันที่ 30 มกราคม 2560 นางแต้มได้รับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยสารขัณฑ์2.2วันที่ 18 มีนาคม 2560 สภามหาวิทยาลัย ประชุม และมีมติ แต่งตั้งนางแต้มปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนอธิการบดีตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2560 จนถึงวันที่ 15 กันยายน 25602.3วัน ที่ 22 มีนาคม 2560 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ได้ส่งเรื่องการเสนอโปรดเกล้า ในตำแหน่งอธิการบดี กลับคืนมา ยังมหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ จนกว่า คำพิพากษาของศาลปกครอง หรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นแสดงว่า สกอ.ได้หยุดการเสนอเพื่อแต่งอธิการบดี นางแต้มจึงไม่ได้อยู่ในระหว่างดำเนินการแต่งตั้งแล้ว2.4วันที่ 8 สิงหาคม 2560 คสช.มีคำสั่งที่ 37 /2560 ข้อ 3″ มิให้นําบทบัญญัติที่เกี่ยวกับระยะเวลาในการรักษาราชการแทนผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีที่บัญญัติอยู่ในกฎหมายจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา มาใช้บังคับกับการรักษาราชการแทนในระหว่างการดําเนินการสรรหาหรือดําเนินการเพื่อแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าว”2.5 วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาว่านางแต้มเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติ เพื่อเข้ารับการสรรหา เป็นอธิการบดี2.6 วันที่ 15 กันยายน 2560 เป็นวันครบกำหนด 180 วัน ที่นางแต้มรักษาการ อธิการบดี ที่ชอบด้วยกฎหมาย2.7 ก่อนวันที่ 16 กันยายน 2560 สภามหาวิทยาลัยไม่มีการประชุม เพื่อแต่งตั้งผู้ใดรักษาการ อธิการบดี และ สภามหาวิทยาลัยก็ไม่ได้มีคำสั่ง ให้ผู้ใดรักษาการอธิการบดี2.8 วันที่ 29 เมษายน 2562 สภามหาวิทยาลัยสารขัณฑ์มีคำสั่ง ที่ 05/2562 อาศัยอำนาจตามข้อ 3 ในคำสั่ง คสช. ที่ 37/2560 แต่งตั้งนางแต้มรักษาการอธิการบดี ตามความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ครั้งที่ 04/25622.9วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 สภามหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ ได้มีคำสั่งที่ 04/2563 เรื่องแก้ไขคำสั่งรักษาการอธิการบดี โดยแก้ไข” ครั้งที่ 04/2562 วันที่ 29 เมษายน 2562 เป็น ครั้งที่ 03/2560 วันที่ 18 มีนาคม 2560″ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560 จนถึงปัจจุบัน นางแต้มไม่ได้อยู่ใน ระหว่างการดำเนินการสรรหาอธิการบดี รอดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2560 และไม่ได้อยู่ ในระหว่าง การดำเนินการ เพื่อแต่งตั้ง ผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี เพราะว่า ทาง สกอ. ได้ส่งเรื่องเสนอโปรดเกล้า แต่งตั้งอธิการบดี คืนกลับมายังมหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ เมื่อ วันที่ 22 มีนาคม 2560 ซึ่งถือว่า การดำเนิน การแต่งตั้งอธิการบดีได้ยุติลง ประกอบกับ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ศาลปกครองชั้นต้น ได้ ตัดสินพิพากษาว่า นางแต้มเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ของผู้เข้ารับการสรรหา ตำแหน่งอธิการบดี จึงทำให้การสรรหาอธิการบดี ในวันที่ 30 มกราคม 2560 เป็นการสรรหาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยสรุป ตั้งแต่ก่อนวันที่ 16 กันยายน 2560 สภามหาวิทยาลัย ไม่ได้มีมติแต่งตั้ง ผู้ใดรักษาราชการแทนอธิการบดีแต่อย่างใด และสภามหาวิทยาลัย ก็ไม่ได้มีคำสั่ง แต่งตั้งผู้ใด รักษาราชการแทนอธิการบดีด้วย ประกอบกับนางแต้ม ซึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมาสิ้นสุดในวันที่ 15 กันยายน 2560 ก็ไม่ได้เข้าเงื่อนไขตามข้อ 3 ของคำสั่ง คสช.ที่ 37/2560 แต่อย่างใด การที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ บางท่าน อ้างว่า นางแต้มสามารถรักษาราชการแทนอธิบดี ได้โดยไม่ต้องออกคำสั่งนั้น เป็นข้ออ้างที่เลื่อนลอย โดยไม่มี เหตุผลและข้อกฎหมาย มารองรับแต่อย่างใดจากปัญหาของสภามหาลัยสารขัณฑ์ ทั้ง 2 ข้อ ถ้าหาก กรรมการทุกท่าน มีความจริงใจที่จะแก้ปัญหา ก็สามารถกระทำได้ โดยยอมรับ สิ่งที่ผิดพลาด และ แก้ไขให้ถูกต้อง ในวันที่ 27 นี้ แล้วทุกอย่างก็จะคลี่คลาย ไปในทางที่ดี ทำให้มหาวิทยาลัย เดินหน้าต่อไปได้ แต่ถ้าหาก กรรมการสภามหาลัย ยังถือดี คิดว่า มีเสียงข้างมาก ในสภาฯ โดยไม่กลัว ความผิด ก็ เชิญตามสบาย” แล้วท่านจะรู้ว่า “นรกมีจริง” และอยู่ใกล้ๆนี่เอง”….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *