จิปาถะ เรื่องสั้น จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยสารขัณฑ์

จิปาถะ  เรื่องสั้น จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยสารขัณฑ์

2

ผู้สันทัดกรณี ได้แสดงความเห็นต่อไปอีกว่า

6.ถาม ศาลปกครองชั้นต้น ตัดสินว่าอย่างไรเมื่อไหร่

ตอบ ตัดสินว่า นางแต.. ขาดคุณสมบัติ เนื่องจากอายุเกินกว่า 60 ปี เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560

7.ถาม นางแต..ขาดคุณสมบัติหมายความว่าอย่างไร 

ตอบ.หมายความว่านางแต..ไม่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพี่อเข้ารับสรรหาอธิการบดีตั้งแต่ต้นแล้ว

8.ถาม สภามหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ แต่งตั้งให้นางแต่ รักษาการอธิการบดี มีกำหนด 180 วัน ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2560 จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2560 ใช่หรือไม่

ตอบ ใช่

9.ถาม ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560 สภามหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ ได้มีคำสั่ง แต่งตั้ง ผู้ใดรักษาการอธิการบดีหรือไม่

คำตอบ ไม่มี

10 ถาม ในวันที่ 16 กันยายน 2560 อยู่ในระหว่างการสรรหาอธิการบดี หรือไม่ เพราะเหตุใด

ตอบ ไม่ได้อยู่ในระหว่างการสรรหาอธิการบดี เพราะว่า สรรหา แล้ว เสร็จเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560

11.ถาม ในวันที่ 16 กันยายน 2560 อยู่ในระหว่างการดำเนินการ แต่งตั้ง อธิการบดีหรือไม่เพราะเหตุใด

ตอบ ไม่ได้อยู่ในระหว่างการดำเนินการแต่งตั้งอธิการบดี เพราะว่าศาลปกครองชั้นต้น ได้พิพากษาว่านางแต..ผู้ที่ได้รับการสรรหา เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ เนื่องจากอายุ เกิน 60 ปี ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2560

12. ถาม จากข้อ .10.และข้อ11. เข้า หลักเกณฑ์ของคำสั่งของคสช. ที่ 31/2560 ข้อ 3 หรือไม่

ตอบ ไม่เข้าหลักเกณฑ์

13. ถาม ในเมื่อ ไม่เข้าหลักเกณฑ์ ของคำสั่ง คสช. เหตุใด สภามหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ จึงไม่ ประชุมเพื่อแต่งตั้งผู้รักษาการอธิการบดีอีกครั้งหนึ่ง

ตอบ ไม่ทราบ (เพราะไม่ได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย)

14.ถาม ในเมื่อไม่เข้าหลักเกณฑ์ของคำสั่งคสช. และ สภามหาวิทยาลัย ก็ไม่มี คำสั่งแต่งตั้งผู้ใดรักษาการอธิการบดี นางแต.. จึงเป็นรักษาการอธิการบดี ที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

ตอบ. นางแต.. เป็นรักษาการอธิการบดีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

จากคำถามและคำตอบ ทั้ง 14 ข้อ หวังว่า กรรมการสภามหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ คงเข้าใจ และตัดสินใจได้ว่า อะไรคือสิ่งที่ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อประกอบในการพิจารณาว่า ท่านควรจะเลือก “อยู่นอกคุกหรืออยู่ในคุก”

….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *