จิปาถะ : เรื่องน่ารู้

วันศุกร์ที่ 2  เมษายน  2564

จิปาถะ : เรื่องน่ารู้

1

วันนี้จิปาถะขอนำเรื่องที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตอบข้อหารือของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่องค่าใช้จ่ายสำหรับการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยด้วยเงินงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ดังนี้

กรณีข้อหารือของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจของสภามหาวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ที่จะต้องพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19  ธันวาคา 2549 โดยสามารถออกข้อบังคับกำหนดเรื่องการจ่ายค่าจ้าง สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยได้ตามที่เห็นว่าเหมาะสมภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร แต่หากมีเงินเหลือจ่ายจากการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณใด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจะต้องนำเงินเหลือจ่ายคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดินโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ตามความเห็นคณะกรรมการกฤษฏีกา เรื่องเสร็จที่ 1551/2561 หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว.0227.4/27 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 และหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม ที่ อว.0227.3/ว1009 ลงวันที่ 19 สิงหาค 2563 รวมถึงคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขดำที่ อ.333/2559 คดีหมายเลขแดงที่ อ.854/2563 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563

จากที่นำเสนอมา จะเห็นได้ว่า ไม่มีประโยชน์อะไรเลยจริงๆที่สภามหาวิทยาลัยยังปล่อยให้มีการหักเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยไว้  เพราะนอกจากจะ ทำผิดกฏหมายแล้ว ยังไม่ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี  ไม่ปฏิบัติตามความเห็นของกฤษฏีกา ตลอดจนคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด อีกทั้งยังไม่ยอมนำเงินที่เหลือจ่ายคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดินโดยไม่ชักช้า อีกด้วย

หาเรื่องติดคุกชัดๆ บ้าจริงๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *