จิปาถะ วันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

จิปาถะ วันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

……

ประกาศ เรื่อง การกำหนดวันสำคัญของชาติไทยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก าหนดว่า วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เป็นวันชาติ และเป็นวันพ่อแห่งชาติประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖2 เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *