จิปาถะ. จดหมายเหตุราชภัฎบุรีรัมย์

วันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

จิปาถะ. จดหมายเหตุราชภัฎบุรีรัมย์

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เมื่อรองศาสตราจารย์วันชัย วัฒนกุล ป.ช., ป.ม. ได้กราบบังคมลาถึง

แก่อนิจกรรมเมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ พระบาทสมเด็จพระ

ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระ

กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโกศแปดเหลี่ยม พร้อมฉัตร

เบญจาตั้งประดับ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน

ผ้าไตร ๕ ไตร ทอดถวายพระสงฆ์บังสุกุล และพระราชทานเพลิงในวันเสาร์ที่

๒๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๖

พระมหากรุณาธิคุณเป็นอเนกประการนี้ นับเป็นเกียรติยิ่งแก่ผู้วาย

ชนม์ หากรองศาสตราจารย์วันชัย วัฒนกุล จะหยั่งทราบด้วยญาณวิถีใดแล้ว

จะมีแต่ความปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้รับพระราชทาน

เกียรติอันสูงยิ่งในวาระสุดท้ายแห่งชีวิต

ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมกราบถวายบังคมแทบ

เบื้องพระยุคลบาท ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และขอเทิดทูนไว้

เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม เป็นมิ่งมงคลแก่วงศ์ตระกูลตลอดไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ครอบครัววัฒนกุล

และในงานพระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย์วันชัย วัฒนกุล อดีตอธิการ สถาบันราชภัฎบุรีรัมย์ (พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๓๒) ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร วันเสาร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ กระผม รองศาสตราจารย์วิสุทธิ์ ภิญโญวาณิชกะ,รองศาสตราจารย์ ดร.เดช เผ่าน้อย (ศิษย์)และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิดา ภัทรศรีจิรากุล ผู้ใต้บังคับบัญชา ได้มีโอกาสไปกราบคารวะท่านในครั้งนี้ด้วย และขอให้ดวงวิญญาณของท่านจงไปสู่สุคติภพด้วยเทอญ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *