จิปปาถะ เรื่องสั้น โจรขโมยเงินเดือน (ไอ้สันขวาน)

วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563

จิปปาถะ เรื่องสั้น โจรขโมยเงินเดือน (ไอ้สันขวาน)

9

อาญา มาตรา 157 เป็นมาตราที่ผมท่องจำได้ได้จนขึ้นใจ และมักจะนำมาย้ำเตือน กรรมการสภามหาวิทยาลัยสารขัณฑ์อยู่เสมอว่า “จะพากันติดคุกกันทั้งพวง” แต่ไม่มีใครสนใจ เพราะคนพูด “มันเป็นแค่ครูวาดเขียน มาทำเป็นรู้เรื่องกฏหมาย ทุด!” ก็ดี ไม่ว่ากัน วันนี้มาฟังความเห็นของผู้สันทัดกรณีดู อาจจะ Get ขึ้นมาบ้าง “ไอ้สันขวาน”“เจ้าพนักงาน หมายความถึงผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย ซึ่งคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 700/2490 ได้อธิบายถึงความหมายของเจ้าพนักงาน ว่าหมายถึง “ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยทางการของรัฐไทย ให้ปฏิบัติราชการของรัฐไทย” จากคำพิพากษานี้จึงสามารถวางองค์ประกอบของการเป็นเจ้าพนักงานได้ 2 ประการ คือ1.ต้องมีการแต่งตั้ง และ 2.เป็นการแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการ-พรบ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ. ศ. 2547 มาตรา 18 สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย และโดยเฉพาะให้มีอํานาจและหน้าที่ดังนี้(8) พิจารณาเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิอธิการบดีศาสตราจารย์และศาสตราจารย์พิเศษ(9) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดีคณบดีผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการสํานักและผู้อํานวยการศูนย์หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ(13) พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามอบหมายการที่ พนักงานมหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ทั้ง 7 คน มีหนังสือถึงกรรมการสภา มหาวิทยาลัยซึ่ง เป็นเจ้าพนักงานที่ใช้อำนาจทางการปกครอง เพื่อให้ดำเนินการ ตามอำนาจและหน้าที่ แต่มีกรรมการ มหาวิทยาลัย สารขัณฑ์บางคน นำหนังสือ ร้องทุกข์ ดังกล่าว ไปให้นางแต้ม เพื่อฟ้อง ดำเนินคดีกับพนักงาน มหาวิทยาลัยในฐานหมิ่นประมาทการกระทำของกรรมการมหาวิทยาลัยดังกล่าวถือว่าเป็นการกระทำผิด ตามมาตรา 157 “ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ” เตรียมตัวติดคุกกันได้เลยครับ…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *