“จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 63” ( มรภ.บุรีรัมย์อุทธรณ์)

“จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 63” ( มรภ.บุรีรัมย์อุทธรณ์)

3

พาดหัวข่าว : มรภ.บุรีรัมย์อุทธรณ์ศาลปค.สูงสุด ขอเพิกถอนคำตัดสินศาล ปค.ชั้นต้น 2 ข้อ ยัน ม.44เปิดให้ตั้งผู้เกษียณได้

รายละเอียดของข่าว : เมื่อวันที่ 17 กันยายน นายสุชาติ เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.)บุรีรัมย์ ให้สัมภาษณ์กรณีที่ศาลปกครองนครราชสีมามีคำพิพากษาให้เพิกถอนมติสภามรภ.บุรีรัมย์ที่มีมติให้แต่งตั้งนางมาลิณี จุโฑปะมา อดีตอธิการบดี เป็นอธิการบดีมรภ.บุรีรัมย์ ตามที่นายปัญญา เจริญพจน์ ผู้สมัครอธิการบดี มรภ.บุรีรัมย์ ฟ้องร้อง ว่า มรภ.บุรีรัมย์ได้อุทธรณ์คำตัดสินของศาลปกครองนครราชสีมาต่อศาลปกครองสูงสุดไปเมื่อวันที่ 7-8 กันยายนที่ผ่านมา โดยได้อุทธรณ์ใน 2 ประเด็น คือ 1.กรณีที่ศาลให้ยกเลิกมติสภาที่มีมีมติให้แต่งตั้งนางมาลิณี เป็นอธิการบดี และ2.กรณีที่ศาลให้ยกเลิกมติแต่งตั้งนางมาลิณี เป็นรักษาการอธิการบดี คือสภาได้นำรายชื่อนางมาลิณีเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นอธิการบดี ระหว่างที่รอการโปรดเกล้าฯ สภามีมติแต่งตั้งอดีตอธิการบดีซึ่งคือนางมาลิณี เป็นรักษาการอธิการบดีแล้วศาลปกครองนครราชสีมาก็ได้ยกเลิกมติแต่งตั้งรักษาการดังกล่าว

นายสุชาติ กล่าวต่อว่า โดยสภาได้ชี้แจงลักษณะเดียวกับที่เคยชี้แจงต่อศาลปกครองนครราชสีมา แต่เพิ่มเติมไปว่ามติดังกล่าวถูกต้องและมีมหาวิทยาลัยหลายแห่งโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีการแต่งตั้งผู้ที่อายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์เป็นอธิการบดี นอกจากนี้ยังมีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 37/2560 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2560 เรื่องการแก้ไขปัญหาการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา ที่อาศัยอำนาจตามมาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 โดยกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษามีอำนาจแต่งตั้งบุคคลใดที่มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มาดำรงตำแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดีคณบดี หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะได้ ซึ่งหมายความว่าสภาสามารถแต่งตั้งคนนอกที่ไม่ได้อยู่ในสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ อาทิ แต่งตั้งจากภาคเอกชนที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ แต่งตั้งคนที่อายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์หรือคนเกษียณเป็นอธิการบดีได้ เพียงแต่ต้องจบวุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี เคยทำงานในสถาบันอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 3-5 ปี เป็นต้น ดังนั้นจึงขอให้ศาลปกครองสูงสุดได้โปรดพิจารณาใหม่อีกครั้ง

ผู้สื่อข่าวถามว่า คนมองว่ามติที่ประชุมสภาเมื่อวันที่ 10 กันยายน ที่มีมติแต่งตั้งนางมาลิณีเป็นรักษาการอธิการบดีไม่ถูกต้องตามกฎหมาย นายสุชาติ กล่าวว่า สภายืนยันว่าถูกต้องจึงได้แต่งตั้งนางมาลิณีเป็นรักษาการ ส่วนกรณีที่นายปัญญาจะยื่นคำร้องต่อศาลปกครองสูงสุดเพื่อให้พิจารณาบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นนั้น ตนไม่ขอก้าวล่วง แล้วแต่คำตัดสินของศาลปกครองสูงสุด ส่วนที่ถามกรณีที่มีไลน์เชิญชวนให้นักศึกษาแต่งชุดนักศึกษามามอบดอกไม้ให้กำลังใจนางมาลิณีโดยมีคะแนนจิตพิสัยให้นั้น สภาไม่รู้เรื่องไลน์ และไม่ได้เกี่ยวข้อง และจะไม่มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

—-

เรื่อง: มติชน สุดสัปดาห์  วันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ.2560

ภาพ : วิสุทธิ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *