คุณค่าของเหรียญพระ

chinchina

จิปาถะ

คุณค่าของเหรียญพระ

วันนี้ขอนำเหรียญพระที่ใช้คาถา สรณาคมน์ ทั้งสามแบบมาให้พิจารณาว่าเหรียญใดน่าจะมีคุณค่าควรบูชา ดังนี้
1. เหรียญหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา เป็นเหรียญรูปไข่ ด้านหน้าเป็นรูป
หลวงพ่อคูณนั่งยองๆ เป็นองค์ประธานหน้าเหรียญ ด้านหลัง ใช้ หัวใจคาถา “มิ” อักษรขอม เป็นองค์ประธานหลังเหรียญ
2. เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) จังหวัดพิษณุโลก เป็นเหรียญรูปใบเสมา
ด้านหน้าเป็นรูปพระพุทธชินราช เป็นองค์ประธานหน้าเหรียญ ด้านหลัง ใช้ หัวใจคาถา “พุทฺธสํมิ” อักษรขอม เป็นองค์ประธานหลังเหรียญ
3. เหรียญเจ้าพ่อธงชัย พระเชียงเงิน ไม่ปรากฏที่มา ด้านหน้า เป็นรูปเจ้าพ่อธงชัย เป็นประธานหน้าเหรียญ ด้านหลัง
เป็น คาถา สรณาคมณ์ ทั้งบท จารึกในตารางรูปสี่เหลี่ยมแบ่งเป็นช่องๆ เป็นองค์ประธานหลังเหรียญ

เหรียญทั้สามนี้ ถ้าให้ผมเลือก ผมจะเลือกเหรียญพระพุทธชนราช ทั้งนี้เพราะคาถาที่ใช้ คือ สรณาคมน์ มีความหมายว่า ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ หรือพระรัตนตรัย เป็นที่พึ่งที่ระลึก
การถึงพระรัตนตรัยนั้น ก็ต้องน้อมจิตให้ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าว่า พระองค์ได้ตรัสรู้ดีชอบด้วยพระองค์เองก่อนแล้ว จึงทรงสอนผู้อื่นให้รู้ตาม ส่วนพระธรรมนั้นย่อมรักษาผู้ปฏบัติไม่ให้ตกไปในที่ชั่ว และพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติชอบตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า และสอนให้ผู้อื่นกระทำตามด้วย ซึ่งสอดคล้องเป็นเรื่องเดียวกันกับภาพด้านหน้าที่เป็นภาพพระพุทธชินราชอันเป็นสัญลักษณ์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่วนอีก 2 เหรียญ คือเหรียญหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ กับเหรียญเจ้าพ่อธงชัย พระเชียงเงิน ไม่น่าสนใจ เพราะรูปด้านหน้าและคาถาด้านหลังไม่สอดคล้องกัน
และที่สำคัญมากก็คือ เป็นการแอบอ้างพุทธคุณเพื่อตนเองด้วย

Comments are closed.