คาถาสรณาคมน์

horse
จิปาถะ
คาถาสรณาคมน์

เนื่องจากเหรียญพระเป็นเครื่องรางของขลังขนาดเล็ก มีเนื้อที่จำกัด ตามปกติก็จะจารึกหัวใจคาถา เช่น คาถาพุทฺธสํมิ ซึ่งมาจากสรณาคมน์ ดังที่ได้กล่าวไว้แล้ว แต่ก็มีเหรียญพระที่ใช้คาถา สรณาคมน์ เต็มทั้งบทอยู่บ้าง เนื่องจากเป็นคาถาสั้นๆ เช่น เหรียญเจ้าพ่อธงชัย พระเชียงเงิน ไม่ปรากฏที่มา ซึ่งใช้คาถา สรณาคมน์ เต็มบท คือ

พุทฺธํ สรณํ คฺจฉามิ พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ

คาถานี้มีอักษรทั้งหมด 24 ตัว จารึกด้วยอักษรขอม ลงในตารางสี่เหลี่ยม 25 ช่อง ช่องกลางประดิษฐานองค์พระภัควัน สัญลักษณ์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
การจารึกอักษรลงในตารางนี้ จะใช้กลวิธีในการจารึกแบบการเดินของตัวม้าในหมากรุกไทย คือ ม้าจะเดินตรงตามตารางขึ้นบน ลงล่าง ซ้าย ขวา ได้ 1 ตา แล้วไปหยุดที่ตาเฉียงซ้ายหรือขวาก็ได้ ไม่ยากครับ หากไม่เข้าใจก็ถามคนเล่นหมากรุกไทย ครับ
ส่วนอานิสงส์จากการใช้คาถาที่ถือเอาคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึงที่ระลึกนั้น ไม่ว่าจะเต็มบท หรือ หัวใจคาถา ถือเป็นมงคลอย่างยิ่ง ปรารถนาสิ่งใดก็จะสมความปรารถนาทุกประการ ครับผม

Comments are closed.