คาถานะโมพุทธายะ

nannanana

จิปาถะ
คาถานะโมพุทธายะ
2. คาถานะโมพุทฺธายะ มีหลายความหมาย ขอนำเสนอแต่พอสังเขป ดังนี้
2.1 นะโมพุทฺธายะ ที่หมายถึงพระพุทธเจ้า 5 พระองค์
แนวคิดเรื่องพระพุทธเจ้า 5 พระองค์นี้แพร่หลายมานานทั่วไปในนิกายมหายาน โดยเฉพาะนิกายวัชรยาน แนวคิดนี้ถือว่าพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ ผู้ทรงสถิตอยู่และปกครองทิศทั้งห้าคือ พระไวโรจนะประทับอยู่ตรงศูนย์กลาง พระอักโษภยะอยู่ทิศตะวันออก พระรัตนสมภพอยู่ทิศใต้ พระอมิตาภะอยู่ทิศตะวันตก และพระอโมฆสิทธิอยู่ทิศเหนือ การจัดวางตำแหน่งทางพื้นที่ของพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ โดยมีพระไวโรจนะประทับอยู่ตรงศูนย์กลางล้อมรอบด้วยพระพุทธเจ้าอีก 4 พระองค์ในทิศทั้งสี่ เป็นการจัดวางแบบวัชรธาตุมณฑล ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคั¬ญที่สุดในนิกายวัชรยาน มณฑลของพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ เป็นแผนผังที่แสดงถึงการปรากฏพระพุทธเจ้าต่างๆออกมาจากพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นหนึ่งพิเศษองค์นั้นผู้ทรงสถิตอยู่ ณ ดุมล้อแห่งจักรวาล มณฑล คือ การถอดแบบออกมาตามจารีตนิยมและพระพุทธเจ้าทั้งห้า พระองค์ก็มิได้ประกอบกันเป็นแผนผังอันจำกัด พระองค์มิได้ทรงเป็นพระพุทธเจ้าทั้งห้าของโลก แต่ทรงเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าจำนวนนับไม่ถ้วนที่ทรงปกครองพุทธเกษตร อันมีความไพศาลไม่จำกัด จักรวาลทั้งระบบมี “พระตถาคตผู้มีจำนวนมหาศาลเต็มพื้นที่ ประกอบด้วย พระไวโรจนะ พระอักโษภยะ พระรัตนสมภพ พระอมิตาภะ และพระอโมฆสิทธิ เป็นประธาน (เอเดรียน สนอดกราส. 2541 : 70)
ในไสยศาสตร์ของไทย คาถา นะโมพุทฺธายะ หรือ คาถาพระเจ้า 5 พระองค์ นั้น “โบราณคณาจารย์กล่าวไว้ว่า พระพรหมผู้มีนามว่า “ท้าวสหบดีพรหม” ได้ประดิษฐานพระอักขระวิเศษไว้ในพระคัมภีร์อถรรพเวทเพื่อให้พราหมณ์ได้สาธยายเป็นมหามนต์ว่า นะโมพุทฺธายะ (คาถาพระเจ้าห้าพระองค์) เพื่อที่จะให้ผู้ที่ได้ฟังสาธยายมนตร์ได้ยึดมั่นในพระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์ สำหรับเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้น (สิระ อาสาวดีรส.2553.49)
ในพุทธศาสนาแบบหินยาน คาถา นะโมพุทธายะ หมายถึง พระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ แห่งภัทรกัปปัจจุบัน คือ
นะ หมายถึง พระกุกกุสันธะอยู่ตรงกลาง
โม หมายถึง พระโกนาคมน์ อยู่ประจำทางทิศตะวันออก
พุทฺ หมายถึง พระกัสสปะ อยู่ประจำทิศใต้
ธา หมายถึง พระโคดมอยู่ทางทิศตะวันตก
ยะ หมายถึง พระเมตเตยยะ ( เรียกกันสามั¬ญว่าพระศรีอาริย์หรือ พระศรีอริยเมตไตรย) อยู่ทางทิศเหนือ
….
สิระ อาสาวดีรส.(2553). มหาภูตรูป 4 สุดยอดวิชาแห่งวัตถุอาถรรพ์.กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ Feel good.
เอเดรียน สนอดกราส. (2541). สัญ¬ลักษณ์แห่งพระสถูป. (แปลจาก The Symbolism of the Stupa โดย ภัทรพร สิริกา¬จน บรรณาธิการ.พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

na nan nana

 

15 thoughts on “คาถานะโมพุทธายะ

 1. พระคาถาพระพุทธเจ้า 5 พระองค์เปิดโลก
  ( นะโม 3 จบ )
  พระพุทธังอาราธนา พระพุทธเจ้าเปิดโลก
  พระธัมมังอาราธนา พระพุทธเจ้าเปิดโลก
  พระสังฆังอาราธนา พระพุทธเจ้าเปิดโลก
  นะเปิดบุญ โมเปิดบารมี พุทเปิดวาสนา ธาเปิดจิต ยะเปิดธรรม
  เปิดโลกเปิดจิตครอบจักรวาล ด้วยนะโมพุทธายะ
  ยะเปิดกรรมดี ธาเปิดงานดี พุทเปิดโชคดี โมเปิดลาภดี นะเปิดอำนาจดี
  เปิดสิ่งดีๆทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้า ด้วยยะธาพุทโมนะ
  นะมะพะธะ พุทธัง ธัมมัง สังฆัง ขออำนาจบารมีของพระรัตนตรัย โปรดเชื่อมโยงบุญบารมี ทานบารมี ศีลบารมี วิริยะบารมี เมตตาบารมี ปัญญาบารมี วาสนาบารมี ฌาณบารมี ญาณบารมี ทั้งหลายทุกภพทุกชาติของข้าพเจ้า จงมารวมกัน ณ ปัจจุบันชาติ และขอพลังบารมีทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้า ณ กาลบัดนี้…
  เปิดโลก เปิดจิต เปิดธรรม เปิดด้วยนะโมพุทธายะ ยะธาพุทโมนะ

  ( ขั้นต่ำ 3 จบครับ ควรหมั่นสวดเป็นประจำทุกวัน ยิ่งหลายจบยิ่งดี… )

  ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของพระคาถาได้ที่…
  https://www.facebook.com/5Buddha/

  *****

Comments are closed.