พจนะ – สารานุกรมศิลปะไทย (ฉบับคู่มือนักศึกษา)

ชื่อหนังสือ พจนะ – สารานุกรมศิลปะไทย (ฉบับคู่มือนักศึกษา)
ISBN 974-559-324-9

ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสุทธิ์ ภิญโญวาณิชกะ

ขนาด 8 X 11. 5 นิ้ว หนา 261 หน้า
ปก พิมพ์ 4 สี เคลือบพลาสติก
ผู้จัดพิมพ์ สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์

ปีที่พิมพ์ 2542
พิมพ์ที่ เอกสาร ซี.พี บุรีรัมย์ โทร. (044) 614005-6

จำนวนพิมพ์ 30 เล่ม

เอกสารเผยแพร่ ไม่มีจำหน่าย

หนังสือ พจนะ – สารานุกรมศิลปะไทย ฉบับคู่มือนักศึกษานี้ สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ สนับสนุนให้พิมพ์ขึ้นตามโครงการตำราวิชาการราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ในปีพุทธศักราช 2542

เนื้อหาของหนังสือจะประกอบด้วยการอธิบายความหมายคำบางคำของศิลปะไทยพอสังเขป ในลักษณะที่เป็นพจนานุกรม และให้สาระของคำบางคำของศิลปะไทย ในลักษณะที่เป็นสารานุกรม โดยรวบรวมจากผลงานการศึกษาค้นคว้าของผู้เขียน ซึ่งบางส่วนเคยพิมพ์เผยแพร่ในโอกาสต่างๆมาแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ลักษณะงานเช่นนี้จำเป็นต้องใช้เวลายาวนาน เท่าที่รวบรวมมาจึงเป็นเพียงบางส่วน ซึ่งคงจะต้องศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมอีกในโอกาสต่อไป

ในการศึกษาหาความรู้จาก พจนะ – สารานุกรมศิลปะไทย ฉบับคู่มือนักศึกษา  จะช่วยให้ผู้ศึกษาได้รับความรู้  ความเข้าใจศิลปะไทย  ในแง่มุมมองที่อาจจะคล้านคลึงกันหรือเกิดความคิด  จินตนาการที่แตกต่างกันออกไปก  ตามแนวทัศนะและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล  ซึ่งผู้เขียนหวังว่า  หนังสือเล่มนี้  อาจมีประโยชน์ต่อท่านผู้สนใจในงานสร้างสรรค์ศิลปะไทย ได้บ้างตามสมควร

ขอขอบพระคุณ  สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์  ที่ส่งเสริมให้ได้ร่วมโครงการตำราวิชาการราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ  อันเป็นวาระสำคัญและเป็นมงคลยิ่งนี้  และขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนช่วยให้งานนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

วิสุทธิ์  ภิญโญวาณิชกะ  5  ธันวาคม  5-2542

Comments are closed.