เรื่องสั้น อิงสถานการณ์ (น้อมนำใส่เกล้าใส่กระหม่อม)

เรื่องสั้น อิงสถานการณ์ (น้อมนำใส่เกล้าใส่กระหม่อม)

29

“…ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครที่จะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีปกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากอยู่ที่การส่งเสริมความดี ให้คนดีปกครองบ้านเมือง และคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวาย…” ข้างต้นนี้เป็น พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานไว้ในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ

ครั้งที่ 6 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี วันพฤหัสบดี ที่ 11 ธันวาคม พุทธศักราช 2512

กระผมขออัญเชิญพระบรมราโชวาท “การส่งเสริมความดี” มาอีกครั้ง เพื่อทุกท่านที่เกี่ยวข้องในองค์กรนี้ ได้ตระหนัก และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ น้อมนำใส่เกล้าใส่กระหม่อม ปฏิบัติ สนองพระราชปณิธานใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ปกเกล้าปกกระหม่อม อุทิศตนเพื่อประเทศชาติ-ประชาชน เป็นเกียรติและเป็นศิริมงคลทั้งต่อตนเองและครอบครัวสืบไป ครับผม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *