จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่สารขัณฑ์ (การทำบุญ)

วันอังคารที่ 28กุมภาพันธ์ 2566

จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่สารขัณฑ์ (การทำบุญ)

28

วานนี้ ผศ.ดร. LaTh ขอฝาก #คำพ่อสอน ตอน “ความดีนั้นทรงค่าไม่เปลี่ยนแปลง”

“. . .การทำสิ่งที่ดีงามนั้น…ไม่ใช่ของที่พ้นสมัยหรือที่น่ากระดากอาย หากเป็นของที่ทุกคนทำได้ไม่ยาก และให้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า เพราะความดีนั้นทรงค่าและทรงผลดีอยู่ตลอดกาล..มิได้เปลี่ยนแปลง มีแต่ค่านิยมในความดีเท่านั้นที่เปลี่ยนแปลงไป. . .”

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในพิธีเปิดการประชุมยุวพุทธิกสมาคมทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑๓ ที่วิทยาลัยครูนครปฐม จังหวัดนครปฐม วันศุกร์ที่ ๑๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๑๖

🎈เผื่อว่า “อีลากไส้” ได้อ่านจะได้มีสำนึกดีกับเขาบ้าง!!!

จากที่นำเสนอมา จะเห็นได้ว่า ผศ.ดร. La Th. ได้นำคำพ่อสอน ตอน “ความดีนั้นทรงค่าไม่เปลี่ยนแปลง” มาสอนอีลากไส้ โดยหวังว่านางจะเกิดสำนึกดีกับเขาบ้าง ซึ่งตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมา เพื่อน fc ทุกท่าน รวมทั้งคม หักศอก ก็พยายามสอนแล้วสอนอีกเพื่อที่จะฉุดรั้งอีลากไส้ให้เกิดความสำนึก คือ เปลี่ยนจากความเป็นคนให้เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ เพื่อให้อีลากไส้ ได้รับความสุขสันติ. ซึ่งความพยายามดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นการทำบุญที่สูงสุด ตรงตามคำสอนของพระธรรมโกศาจารย์ (หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ) ที่กล่าวว่า เมื่อพิจารณาดูตามคำตรัสของพระพุทธเจ้า จะเห็นว่าการทำบุญที่สูงสุดนั้น คือการทำคนให้เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ให้เขาได้รับความสุขสันติ ด้วยหัวใจอันสะอาดปราศจากกิเลส สว่างจากความมัวเมาเข้าใจผิด สงบจากความเร้าร้อนแผดเผาในจิตใจ มีการเข้าถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์อย่างถูกต้อง

แต่อนิจจา อีลากไส้ หาได้สำนึกแม้แต่น้อยไม่ ยังคง โลภโกรธ หลง อยู่เป็นปกติ ความเข้าใจในความดีของนางนั้นเป็นเพียงค่านิยมของความโง่เขลาเท่านั้น หาได้ทรงคุณค่าไม่เปลี่ยนแปลงตามคำพ่อสอนแม้แต่น้อย ช่างทึบตันเสียจริงๆ

….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *